Monday, March 30, 2015

ဒီေရေတာျပဳစုထိန္းသိမ္း အသံုးခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ပူးေပါင္းပါဝင္ လာေစေရး လိုအပ္


ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၉

ဒီေရေတာမ်ားသည္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ႏွင့္ အဏၰဝါေဂဟစနစ္မ်ား ဆက္စပ္၍ အပင္၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ေပါက္ပြားရာေနရာေဒသျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကို တံတုိင္းသဖြယ္ႀကံ့ႀကံ့ခံကာကြယ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ ဒီေရေတာမ်ားကို ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရသည္။


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌လည္း ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိသည့္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လက္ခုပ္ကုန္းေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိရ သည္။ ဒီေရေတာမ်ားသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္သည့္ အျပင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္စဥ္အခါက ကမ္း႐ိုးတန္းေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါ ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားက မိမိတုိ႔ေဒသ၊ မိမိတို႔ဝန္းက်င္ရွိ ဒီေရေတာ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် အသံုးခ်ျခင္းတို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္သည္ ဒီေရေတာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ဒီေရေတာျပဳစုထိန္းသိမ္းသံုးစြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ပူးေပါင္းပါဝင္လာ ေစေရးအတြက္ မတ္ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘုိကေလး ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အတြင္းရွိ ကမ္း႐ိုးတန္း ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လက္ခုပ္ကုန္းေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူအစု အဖြဲ႕ပိုင္စိုက္ခင္းမ်ား၊ ဌာနစိုက္ခင္း မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္စိုက္ခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုၿပီး ဒီေရေတာျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ မၾကာမီ ေရာက္ရွိေတာ့မည့္ မုိးရာသီကာလ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္အား ႀကိဳတင္ေျမာ္ေတြး၍ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းႏွင့္ အစီအမံ မ်ားအား ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ ထားရန္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလိႈင္ဦး ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီေရေတာဧရိယာ သည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိ၍ ကမၻာေပၚတြင္ သတၱမေျမာက္ ဒီေရေတာအမ်ားဆံုးရွိသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဒီေရေတာမ်ား တည္ရွိျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူူလူထု အတြက္ ထင္း၊ မီးေသြး၊ တိုင္၊ ေမ်ာ၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားႏွင့္ အျခား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေပးစြမ္း ႏိုင္ျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္စသည့္ ေရသတၱဝါ မ်ား ေပါၾကြယ္ဝျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေရငန္ဝင္ေရာက္မႈမွ တားဆီးေပးႏိုင္ ျခင္း၊ ကမ္းပါးၿပိဳမႈအား ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ျခင္း၊ ဆူနာမီ၊ မုန္တုိင္း အစရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တု႔ိမွ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္ျခင္းအစရွိသည့္ တုိက္႐ိုက္ႏွင့္သြယ္ဝုိက္ေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မိမိတုိ႔ ေနထိုင္ရာေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဒီေရ ေတာမ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္စုိက္ပ်ဳိး ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ား ေရရွည္တည္တ့ံ၍ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝကို တုိးျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

No comments:

Post a Comment