Tuesday, August 20, 2013

အျပတ္ရွင္းၾကရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမမွ သိုးမည္းမ်ားရဲဂုဏ္ျမင့္
ပုဂံ- ေညာင္ဦး  ေဒသသည္ (ေအဒီ-၉၀၀) ခန္႔တြင္ ပုဂံ ဝန္းက်င္ ရွိ႐ြာႀကီး ၁၉ ႐ြာ၊ ေက်းလက္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို စုစည္းၿပီး ပထမ နန္းၿမိဳ႕ အျဖစ္ တု႐ြင္းေတာင္ အေရွ႕ဘက္ ယုန္လႊတ္ က်န္း၌္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ နန္းၿမိဳ႕ကို သီရိ ပစၥယာ အရပ္၌ လည္းေကာင္း၊ တတိယ နန္းၿမိဳ႕ကို သီရိပစၥယာ အရပ္၌ လည္းေကာင္း၊ တတိယ နန္းၿမိဳ႕ကို သီရိ ပစၥယာ အရပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ နန္းၿမိဳ႕ကို သီရိ ပစၥယာ အရပ္၌ လည္းေကာင္း၊ တတိယ နန္းၿမိဳ႕ကို ဖြားေစာ(သမထီး)ရပ္၌ တမၸဝတီ ဟူ၍ လည္းေကာင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂံမင္းဆက္ (၅၅) ဆက္ ရွိသည့္ အနက္ (၄၂) ဆက္ေျမာက္ အေနာရ္ ထာမင္းက (ေအဒီ - ၁ဝ၄၄- ၁ဝ၇၇) (ျမန္မာသကၠရာဇ္- ၄ဝ၆-၄၃၉)တြင္ ပုဂံ - ေညာင္ဦး  ေဒသကို ပထမ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး
အဖိုး မျဖတ္ ႏိုင္ေသာ ဗုဒၶ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ ေစတီ ပုထိုးမ်ားစြာ တည္ထား ကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂံေဒသ သည္ ျမန္မာ တို႔၏ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔ၾကာေသာ ေရွးေဟာင္း သမိုင္း အေမြ အႏွစ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ဗုဒၶ ယဥ္ေက်း မႈ၏ျပယုဂ္ ေစတီ ပုထိုး မ်ားစြာ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိ ေနေသာ ေဒသ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေရွးေဟာင္း အေမြ အႏွစ္ကို တန္ဖိုး ထားၾကေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား မျပတ္ ဝင္ထြက္ သြားလာ ေနသည့္ ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။
အဆိုပါ ပုဂံ- ေညာင္ဦး ေဒသသို႔  ႏိုင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္ မႈမွာ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝ၂၅၈၇ ဦး၊၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆၂၉၄၆ ဦးႏွင့္၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဩဂုတ္ ၁ဝ ရက္ေန႔ အထိ ၁ဝ၇၅၅၄ ဦး ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ထြက္မႈ မ်ားျပား လာသည္ကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ျမန္မာ့ လူ႕ေဘာင္ စ႐ိုက္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ သည္းခံ ႏိုင္ဖြယ္ မရွိ ေသာသည့္ ရာဇဝတ္ မႈခင္းမ်ား လည္းျဖစ္ပြား လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လမွ ဩဂုတ္လ အတြင္း ၎တို႔၏ ခရီးေဆာင္ အိတ္ငယ္ႏွင့္ လက္ဆြဲအိတ္ မ်ားကို စက္ဘီး ေရွ႕ျခမ္း ထဲတြင္ ထည့္၍ စီးနင္း သြားလာ ေနေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ႏိုင္ငံ ျခားသူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူတို႔က ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လိုက္ကာ ခရီးေဆာင္ အိတ္ငယ္ျဖင့္ လိုက္ကာ ခရီးေဆာင္ အိတ္ငယ္ကို လုယူ ထြက္ေျပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ (၅)ႀကိမ္ႏွင့္ လူသူ အေရာက္ အေပါက္ နည္းသည့္ ေရွးေဟာင္း ဘုရားမ်ား အၾကားတြင္ တစ္ဦးတည္း လွည့္လည္ ေလ့လာစဥ္ အၾကမ္းဖက္၍ လုယက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ (၂)ႀကိမ္ စုစုေပါင္း မႈခင္း (၇) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား ပုဂံေညာင္ဦး ေဒသသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ ရာတြင္ ကုမၸဏီ အစီ အစဥ္ ျဖင့္ အုပ္စုလိုက္ လာေရာက္သူ(Packaged Tour) မ်ားထက္ မိမိ အစီ အစဥ္ျဖင့္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ သြာလာသူ (Forigen Independent Tour-F.I.T) မ်ားမွာ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ F.I.T  မ်ားမွာ တစ္ဦး ခ်င္းစီ လမ္းေလၽွာက္၍ လည္းေကာင္း၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားသည့္ ေစတီ ပုထိုးမ်ား အျပင္လူသူ သြားလာမႈ နည္းသည့္ ေရွးေဟာင္း ဘုရား ေနရာမ်ား၊ ညအခ်ိန္ မီးေရာင္ မရွိသည့္ လမ္းမ်ား သို႔ပါ သြားလာ တက္ၾကၿပီး စက္ဘီး မ်ားျဖင့္ သြားလာ ရာတြင္ ၎တို႔၏ အသုံး အေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲအိတ္ မ်ားကို စက္ဘီး ေရွ႕ျခမ္း ထဲတြင္ ထည့္၍ စီးနင္း သြားလာ ေလ့ရွိ ၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား စက္ဘီးစီး သြားလာစဥ္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားက ဆိုင္ကယ္ စီးနင္း၍ စက္ဘီး ေရွ႕ျခင္း ထဲမွ လက္ဆြဲ အိတ္ႏွင့္ အသုံး အေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားအား လုယူ ထြက္ေျပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ဘုရားမ်ား ၾကားတြင္ တစ္ဦးတည္း လွည့္လည္ ေလ့လာစဥ္ လူသူ အေရာက္ အေပါက္ နည္းသည့္ ေနရာ မ်ား၌ တစ္ဦးခ်င္း အၾကမ္း ဖက္၍ ပစၥည္း လုယူသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓက အားျဖင့္ ၃-၈-၂ဝ၁၃ ရက္ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ အခ်ိန္တြင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ေညာင္ဦး-ပုဂံ ၿမိဳ႕သစ္သြား ကားလမ္း ေတာင္ဘက္ ျခမ္းရွိ ဆူးေလကုန္း ဘုရား အနီးတြင္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံသူ တစ္ဦးထံမွ ခါးပတ္ အိတ္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက လုယူစဥ္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ျပစ္သစ္ ႏိုင္ငံသူတြင္ ဝဲမ်က္လုံး ဖူးေရာင္ ၫိုမည္း၊ လည္ပင္း၊ ဝဲလက္ တို႔တြင္ ပြန္းျခစ္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ကာ ပတ္စ္ပို႔ တစ္အုပ္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာ ေငြမ်ား၊ Credit Card ႏွင့္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္တို႔ ပါသြား သျဖင့္ ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက (ပ)၉၄/၂ဝ၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စုံစမ္း ခဲ့သည္။
ေညာင္ဦး ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕စု (ပုဂံ)မွ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ ပုဂံၿမိဳ႕ ေဟာင္းမွ ေခ်ာက္သို႔ သြားေသာ လမ္းဆုံတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ခဲ့သူ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္ မီးေလာင္းဖ်ား ေျမာက္႐ြာေန ရဲမင္းစိုး(ခ)မ်ိဳးမင္းဦး အား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ စစ္ေဆး ခ်က္အရ ရဲမင္းစိုးသည္ အခင္း ျဖစ္ေန႔က ဆူးေလကုန္း ဘုရား အနီးတြင္ ႏိုင္ငံ ျခားသူ တစ္ဦးအား ေတြ႕ရ၍ အနီးရွိ တုတ္ တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ သုံးခ်က္ ႐ိုက္ၿပီး အိတ္ကို လုယူ ထြက္ေျပး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အိတ္အတြင္း၌ ပါေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ မ်ားကို ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕ေဈး အတြင္း၌ ေငြလဲလွယ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သျဖင့္ သက္ေသခံ ပစၥည္း မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း ခဲ့ရသည္။
အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ ကဲ့သို႔ လုယက္မႈ က်ဴးလြန္ ခံရသူ အားလုံးမွာ အမ်ိဳး သမီး မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူက ၎တို႔အား ျပန္လည္ ခုခံျခင္း မျပဳ ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ၎တို႔ တစ္ဦးတည္း သြားလာ လည္ပတ္ စဥ္ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ခံရသူ ႏိုင္ငံ ျခားသူ မ်ားက အကူ အညီ ေတာင္းခံသည့္ အခါ ဘာသာ စကား မကၽြမ္း က်င္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားက အလြယ္ တကူ မသိ ရွိႏိုင္ျခင္း၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကင္မရာ၊ အိုင္ဖုန္း၊ လက္ပ္ေတာ့ႏွင့္ ႏိုင္ငြံျခား သုံးေငြ စသည့္ တန္ဖိုး မ်ားျပားေသာ အသုံး အေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားအား အခ်ိန္တို အတြင္း လုယက္ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေငြရ လြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား၏ ပစၥည္း မ်ားကို လုယက္ ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ႏိုင္ရန္ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကားမ်ား၊ ခ်ဳံပင္ ငယ္မ်ား ေပါမ်ား ျခင္းႏွင့္ ေနရာ အမ်ား စုမွာ လူသူ အေရာက္ အေပါက္ နည္းပါးျခင္း စသည္ တို႔မွာ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ရန္ အတြက္ အခြင့္ အေရး ေပးေန သကဲ့သို ႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား သြားလာ ေနထိုင္ လည္ပတ္ ရာတြင္ လုံၿခဳံ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ ေစေရး အတြက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ၁၂-၃-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အမ်ားဆုံး လာေရာက္ရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ေ႐ႊ ေဒသမ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ား၏ လုံၿခဳံ ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ပုဂံ တပ္ဖြဲ႕စုရွိ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ မ်ားထံမွ ပစၥည္း လုယက္ခံ ရမႈ မ်ားအား စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ရာ လုယက္ ခံရမႈ ခုနစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အနက္ အမႈ ႏွစ္မႈမွ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဘာသာ တရား ကိုင္း႐ႈိင္းလ်က္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕၍ ေဖာ္ေ႐ြ ပ်ဴငွာေသာ လူမ်ိဳး ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ထား ႐ိုးရွင္း၍ ပြင့္လင္း ျဖဴစင္ ၾကသည္ ဟုလည္းေကာင္း ျမန္မာ တို႔၏ ရာစုႏွစ္ ႏွင့္ခ်ီကာ တည္ရွိခဲ့ သည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဂုဏ္သတင္း တို႔သည္ ယခု အခါ ပုဂံေျမ ျပင္၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ မႈခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အမည္း စက္မ်ား စြန္းထင္း ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။
ပြင့္လင္း လာေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္ အတူ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ား အျပားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ေဟာင္းတို႔ တည္ရွိရာ ျမန္မာ့ေျမသို႔ အလု အယက္ တိုးဝင္ လာၾက ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ဤ အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆိုး လွေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားက ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ တို႔ကို ေတာေျခာက္ သည့္ပမာ ျဖစ္သြား ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ၾကဖို႔ လိုပါ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦး ေဒသတြင္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြား ေစေရးအတြက္  ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ ခ်က္ႏွင့္ အညီ ရဲခ်ဳပ္ ႐ုံး၏ အစီ အမံျဖင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ဦးေဆာင္သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာ ရွိႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ သည္ ပုဂံ-ေညာင္ဦး ေဒသရွိ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း၊ ဧည့္ခမ္း ၫႊန္မ်ား အသင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ အေႏွးယာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ား၏ လုံၿခဳံေရး၊ သြားလာ ရာတြင္ လုယက္မႈ မခံရ ေစေရး အျပည့္ အဝ လုံၿခဳံမႈ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ရန္ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ပုဂံ တပ္ဖြဲ႕စုသို႔ လွည့္ကင္း/ ဝပ္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ စက္ဘီးမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သုံးစီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၁ဝ စီး၊ စက္ဘီး ၁ဝ စီး၊ လက္ကိုင္ ဖုန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စကား ေျပာစက္ မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အားမ်ား ကိုပါ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ျဖည့္ဆည္း ပံ့ပိုး ေပးမႈျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕က မႈခင္းမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြား ေစေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ား၏ လ်ဳံခုံမႈ အျပည့္ အဝ ရရွိေရး အတြက္ လွည့္ကင္း/ ဝပ္ကြင္း/ရပ္ကင္း မ်ားျဖင့္ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ မ်ားကို ေန႔ည မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ပုဂံ-ေညာင္ဦး ေဒသတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ားမွာ လုံၿခဳံမႈ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်မ္း ေျမ႕စြာ သြားလာ လည္ပတ္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ေနရေပၿပီ။ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစရန္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္ ေစရန္ႏွင့္ ႐ိုးရွင္း ျဖဴစင္ေသာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ပုဂံ နယ္ေျမ၌ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ား အားလုံး ေအးခ်မ္းစြာ လည္ပတ္ ေလ့လာ ႏိုင္ေရး အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ NGO အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ မိဘ ျပည္သူမ်ား အားလုံး ကပါ ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား တို႔အဖို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ လုံၿခဳံမႈ အျပည့္ အဝ ရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္း ေျမ႕စြာ သြားလာ လည္ပတ္ ႏိုင္ေသာ ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာ သည့္ေျမ ျဖစ္သည္ဟု ခံစား ရလ်က္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေပၚ၌ မွီခို ေနၾက ရသည့္ ပုဂံ နယ္ေျမမွ လူမႈ အသိုက္ အဝန္း၏ အေျခခံ စီးပြားေရး လုံၿခဳံမႈ ကိုပါ ေဆာင္ၾကဥ္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပ လိုက္ရေပ သည္။ ။


No comments:

Post a Comment