Tuesday, August 1, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဦးစုိးမင္း၊ ဦးစုိးသိန္းႏွင့္ ဦးဘိုဘိုငယ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ေရွ႕ေမွာက္၌ ကတိသစၥာျပဳၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဆက္ေအာင္အား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူရမည့္  အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း၊ ခရစ္ယာန္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္  အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း တို႔ကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္း တင္သည္။
ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားေသာ ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲေသာ တာတမံဥပေဒၾကမ္း တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူၿပီး အတည္ျပဳသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕အေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့့္ျပဳေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနေက်ာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည့္ ကုန္စည္ ၈၇ မ်ဳိးကို ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ေရႊစင္ေရႊတံုးသည္ အဆိုပါ ကုန္စည္ ၈၇ မ်ဳိးတြင္ မပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ေရႊစင္ေရႊတံုးကို ႏုိင္ငံတကာ တြင္ ေငြေၾကးကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး  အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္ျပဳထား သည့္အတြက္ ေရႊေစ်းတည္ၿငိမ္ေနပါေၾကာင္း။
ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားကို အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေရႊေစ်းတည္ၿငိမ္လာၿပီး ေရႊထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတိုင္းျပည္တြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကဲ့သုိ႔ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားကို ေငြေၾကးကဲ့သုိ႔ သံုးစြဲႏုိင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရပ္တည္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေရႊကို အခြန္ေကာက္ခံသည့္အတြက္  ျပည္သူလူထုမွာလည္း ေရႊ၀ယ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းပါေၾကာင္း၊ ေရႊအေရာင္းေစ်းကြက္မွာ လည္း က်ဆင္းလာပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထုိ႔ျပင္ မဂၤလာဒံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္း၊ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဥာဏ္ဟိန္း၊ ေကာလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးထင္လင္းဦး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၊ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈)မွ ဦးမ်ဳိး၀င္း၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)မွ ဦးႏုိင္သီဟ၊ ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘိုဘိုဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕မွ ေပးပို႔ေသာ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဖတ္ၾကား တင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ရွင္းလင္းတင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္က ယင္းအစီရင္ ခံစာကို မွတ္တမ္းတင္သည္။   
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေပးပို႔ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသံုးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းကိုပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္ခုိင္မာသည့္ စနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ခိုင္ခန္႔ၿပီး ကုန္က်သေလာက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေလးထားေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးရာ၌ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း အကန္႔သတ္ရွိျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ ဗဟုသုတျဖည့္ဆည္းရန္လိုအပ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ေပးရျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တုိင္းတာရန္စံမ်ား၊ မွတ္ေက်ာက္ မ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားမႈ မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ စာရင္းမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စစ္ေဆးႏုိင္မႈမရွိဘဲ၊ လိုအပ္မႈႏွင့္ အေရးပါမႈကိုၾကည့္ၿပီး ေကာက္ႏုတ္စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း။
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းအေပၚ က႑အလိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ လယ္ယာႏွင့္ စက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုရရွိခဲ့ပါ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၅ ႏွစ္အတြင္းလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အဆက္ဆက္အေၾကြးက်န္ရွိမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီဆံုး႐ံႈးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ (၉/၂၀၁၇)ကို ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းစိုး(ခ)သန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ) ကရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက အမည္တင္သြင္း ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

မ်ဳိးျမင့္၊ ေအးေအးသန္႔(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment