Friday, June 30, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၃)ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပေနျပည္ေတာ္  ဇြန္  ၂၉
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၃)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ (၂)ခု ဖတ္ၾကား တင္ျပျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း (၁)ခု အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အဆုိ(၁)ခု ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ပူတာအို မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမိုးေ႐ႊ၏ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခုတင္ (၁၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံႀကီးအား ခုတင္ (၁၀၀) ဆံ့ ေဆး႐ုံ စံကိုက္ႏွင့္ ညီေသာ ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက လူနာ အေရအတြက္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေသာ ေဆး႐ံု အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ အဆုိျပဳတင္ျပ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္ ပူတာအုိေဆး႐ံု၌ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည့္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္ႏွင့္ ၄ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂ လံုးကို ပထမဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား သည္။
ေဇယ်ာသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဌးဝင္း၏ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း စုံစမ္း စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ (Fact Finding Mission)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္ လုံေလာက္ေသာ တားဆီး ကန္႔ကြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ မည္သို႔ စီစဥ္ထားသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (၃၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥေရာပသမဂၢ က အဓိကအဆိုရွင္အျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မဲမခြဲဘဲ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္သျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မိမိတို႔ လက္မခံႏုိင္သည့္ Fact Finding Mission  ေစလႊတ္ေရး ကိစၥကို ထည့္သြင္းထားသည့္ အတြက္ ယင္းဆံုးျဖတ္ ခ်က္အားခ်မွတ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္က အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုလံုးအား သေဘာတူ လက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္း (Dissociate) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏို္င္ငံ နည္းတူ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ စသည့္ ေကာင္စီ၀င္ႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕က လည္း သေဘာတူ လက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေရး မစ္ရွင္ (Fact Finding Mission) ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ မဟုတ္သည့္ အျပင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ရပ္အၾကား တင္းမာမႈ ျပႆနာရပ္ကို ပိုမို ႀကီးထြားလာေစမည္ ျဖစ္ျခင္း၊ လက္ရွိ ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အေလးထား ႀကိဳးပမ္း ေျဖရွင္းေနျခင္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္ တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေျဖရွင္းေနသည့္ အတြက္ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္လံုးကို သေဘာတူ လက္ခံ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ (Dissociate) ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အဆိုပါ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ေစလႊတ္ေရးကိစၥ အပါအ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သေဘာတူ လက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊။
Fact Finding Mission ဖဲြ႕စည္းမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီဥကၠ႒က ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ကို ဆက္သြယ္ လာပါေၾကာင္း၊ တရား၀င္ အတိအလင္း Dissociate ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း Fact Finding Mission အား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခြင့္ မျပဳရန္ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားသို႔ လိုအပ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ကာကြယ္ တားဆီးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းမစ္ရွင္ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စံုစမ္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ သက္္ဆိုင္သူ မ်ားအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္းက ဥေရာပသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တရား၀င္ ခရီးစဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ မစ္ရွင္ ေစလႊတ္္ေရး ကိစၥသည္ ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္အတြက္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသရွိ အသိုက္အ၀န္း ၂ ရပ္ကို ပိုမို ကြဲျပားေစႏုိင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ မျပဳသည့္အတြက္ လက္မခံႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္၏ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္က ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းမႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေရာက္ရွိရာ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း နယ္စပ္ရဲစခန္းမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္္ခဲ့ရာတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သည္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားသုိ႔လည္း သြားေရာက္၍ စံုစမ္း ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ညႇိႏိႈႈင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လာႏုိင္မည္ ဆိုပါက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ေစလႊတ္မည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အား လက္ခံရန္ ႏို္င္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိ္င္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျမျပင္ အေျခအေနႏွင့္အညီ အထိေရာက္ဆံုး အေကာင္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား တိုးျမႇင့္ ေပးအပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား ခိုင္လံုပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိအပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ျပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္ခင္ႏွင့္ အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတုိ႔၏ တိုင္းရင္းေဆးက႑ တိုးတက္ျပန္႔ပြားရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးႏွင့္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ (၂၅)ခုတင္ဆံ့ ေဆး႐ုံအား ခုတင္ (၅၀)ဆံ့ ေဆး႐ံုအဆင့္ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက  ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြး တင္သြင္းထားသည့္ “ျမန္မာ့အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ထူးခၽြန္ အားကစားသမားမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအထိ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားအထိ လည္းေကာင္း၊ အားကစား ျပကၡဒိန္မ်ား ေရးဆြဲ၍ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သနပ္ပင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ဦး၊ ရန္ကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚဇင္မာေအာင္၊ ဒလမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ဦးစိန္ျမေအး၊ တြံေတးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္လြင္၊ ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ခင္၀င္း၊ ေရႊျပည္သာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဉာဏ္လင္း၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳ၊ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေဆြ၊  ေခါင္လန္ဖူး မဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးအာမိုးဆီႏွင့္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းတို႔က အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႕ေနာက္ ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတုိ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ “အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ အုပ္ထိန္းျခင္းခံရသူမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း”အား လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာ္သူထက္၊ ေအးေအးသန္႔ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment