Thursday, June 15, 2017

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ ေပါင္းေလာင္းေရေသာက္စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံ တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၅

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ သစ္သီးဝလံ အေအးခဲစက္႐ုံႏွင့္ လယ္ေဝး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ ေပါင္းေလာင္းေရေသာက္ စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းေရ ေလွာင္တမံ တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။


ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ က်ီးအင္းေက်း႐ြာ အနီးရွိ Myanmar Agri Foods ကုမၸဏီလီမိတက္ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ေမာင္က ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္႐ုံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဒုတိယသမၼတက ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္မႈ၊ မ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္၊ စမ္းသပ္စိုက္ကြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမေနရာ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္မႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း။

သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ ေဈးကြက္ ရွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ ေဈးကြက္ခိုင္မာ ေသခ်ာသည့္ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္ ဟူသည္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကထည့္သြင္း စဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းရန္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

 မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္ရွိရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စံျပစိုက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေခတ္မီ ဓာတ္ခြဲခန္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စက္႐ုံအတြင္း ေခတ္မီနည္း ပညာျဖင့္ သီးႏွံမ်ားအား တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေနမႈ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးမႈ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို  လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီကို ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ ျမင့္မားေစေရး၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ပုပ္သိုး ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ အေျခအေနမွ ကင္းေဝးေစၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ ေသခ်ာခိုင္မာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစေရး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူမႈဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္တြင္း ထြက္ကုန္ၾကမ္းမွ တန္းဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ ရရွိေစေရး စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္ေသာ စက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာ ေက်း႐ြာရွိ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမစိမ္းေရာင္ ေမတၱာေပါင္းကူး တံတားသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တံတားသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္ကို ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္ၿမိဳင္ ေက်း႐ြာ၌ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ စနစ္က်လယ္ယာ ေျမေဖာ္ ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း သို႔ေရာက္ရွိၿပီး စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈႏွင့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။

ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ဒုတိယ သမၼတအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္ၿမိဳင္ ေက်း႐ြာ အုပ္စုတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပုံေငြ (IFAD) ေခ်းေငြျဖင့္ စနစ္က် လယ္ယာ ေျမဧရိယာ ၁၃၀ ဒသမ ၈၄ ဧက ေဖာ္ထုတ္ ထားရွိမႈ၊ ေတာင္သူမ်ားအား ခြဲေဝေပးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိမႈ၊ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈ၊ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူ မ်ားအား ေဆြးေႏြး ပညာေပး၍ စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ား ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္သြားမည့္ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဈးကြက္ ေသခ်ာသည့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး၊ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြတိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေခတ္မီလယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ား တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊ ေခတ္မီ သိပၸံနည္းက် စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာႏိုင္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ အသြင္းအထုတ္ လြယ္ကူေစရန္၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကာလ အားနည္းခ်က္ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္၊ အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို နမူနာစံျပ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္ေရး မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ေလ့လာရန္ဟူသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ပင္ေသာင္ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပင္ေသာင္ကန္ ျပန္လည္ တူးေဖာ္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္လႈိင္ က ပင္ေသာင္ကန္၏ မူလအေျခအေန၊ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳ၍ ျပန္လည္တူးေဖာ္ခဲ့မႈ၊ ေရသိုေလွာင္ႏႈိင္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေဝႏိုင္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဒုတိယ သမၼတသည္ ပင္ေသာင္ကန္ တူးေဖာ္ထားရွိမႈကို ၾကည့္႐ႈၿပီး ပင္ေသာင္ ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံကာ အားေပးစကား ေျပာၾကားသည္။

ပင္ေသာင္ကန္သည္ ကန္ေဘာင္အလ်ား ေပ ၃၇၀၀၊ ကန္ေဘာင္အျမင့္ ၁၆ ေပ၊ ကန္ေဘာင္ အမ်ိဳးအစား ေျမသားေဘာင္ျဖစ္ၿပီး ကန္ေရျပည့္အနက္ ၁၀ ေပ၊ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ ဧကေပ ၁၉၀ႏွင့္ ၂၉၃ ဧကကို စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေဝႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေပါင္းေလာင္း လက္ဝဲဆည္ တူးေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရလႊဲဆည္တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံ ဘက္စုံစီမံကိန္း ရွင္းလင္း ေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္လႈိင္က ေပါင္းေလာင္း ေရေလွာင္တမံ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီမံကိန္းရည္႐ြယ္ခ်က္၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးမည့္ အေျခအေန၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

အဆိုပါ ဘက္စုံစီမံကိန္းကို ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံမွ ေရအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ ေရမ်ားအျပင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ တို႔အၾကား ေရဆင္း ဧရိယာ ၆၀၀ စတုရန္းမိုင္ခန္႔မွ စီးဝင္လာမည့္ ေရမ်ားအား ေရလႊဲ ဆည္ျဖင့္ထိန္းကာ လက္ဝဲ၊ လက္ယာ တူးေျမာင္းစနစ္ တည္ေဆာက္၍ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ စီမံကိန္းေရေသာက္ ဧရိယာ ၃၅၀၀၀ ဧကကို စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေဝႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment