Thursday, June 15, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၄)ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္  ၁၄
အမွတ္(၈)အထည္စက္႐ံု (ေပ်ာ္ဘြယ္)ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ၀ါစိုက္ကြင္းေျမ ၃၂၅ ဒသမ ၇၉ ဧကအနက္ ၁၀၂ ဒသမ ၆၄ ဧကကို ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ယေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး၏ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေနလူထု တိုးပြားလာမႈ၊ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာမလံုေလာက္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုမ်ား မ်ားျပား လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အထည္လိပ္ လုပ္ငန္း စက္မႈကုန္ၾကမ္းစီမံဌာနပိုင္ေျမမွ အသံုး မျပဳေတာ့သည့္ေျမအား ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ထုိသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက အမွတ္(၈)အထည္စက္႐ံု(ေပ်ာ္ဘြယ္) ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၀ါစိုက္ကြင္း ေျမဧရိယာ စုစုေပါင္းမွာ ၃၂၉ ဒသမ ၇၉ ဧက က်ယ္၀န္းပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၀ါစိုက္ပ်ိဳး မႈမရွိေသာ ကြင္းအမွတ္(၁၈၈)/ ဘူတာ ႐ံုကြင္းေျမ ၃၅ ဒသမ ၈၆ ဧကႏွင့္ ကြင္းအမွတ္ (၁၄၉)/တနဂၤသီကြင္း၏ေတာင္ဘက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေသာေျမ ၆၆ ဒသမ ၇၈ ဧက စုစုေပါင္း ၁၀၂ ဒသမ ၆၄ ဧက (ေဂါက္ကြင္း ေျမအပါအ၀င္)ကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စြန္႔လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၂၃ ဒသမ ၁၅ ဧကကို အထည္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ မ်ိဳးျပဳျပင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခ်န္လွပ္ထားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ၀ါစိုက္ကြင္းေျမ ၃၂၅ ဒသမ ၇၉ ဧကအနက္ (ေဂါက္ကြင္းေျမအပါအ၀င္) ၁၀၂ ဒသမ ၆၄ ဧကကို ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါ ရပ္ႏွင့္အညီ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ နမၼတူမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းခမ္းေအး၏ နမၼတူၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္း၊ အျပင္ပတ္လမ္းရွိ ေဆြးျမည့္ေနေသာ သစ္သားေခ်ာင္းမ်ား၊ အကာအရံမ်ား အား ျပဳျပင္ေပးရန္၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုအခ်ဳပ္ခန္း သို႔မဟုတ္ အခန္းတစ္ခန္း သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ရဲအင္အားတုိးျမႇင့္ေပးရန္၊ နမၼတူႏွင့္ ေဘာ္တြင္းရွိ ရဲစခန္းႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက နမၼတူၿမိဳ႕မရဲစခန္း အခ်ဳပ္အျပင္ ေလွ်ာက္လမ္း/ ပတ္္လမ္းရွိ ေဆြးေျမ႕ေနေသာ အခင္းသစ္သားေခ်ာင္းမ်ား အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အခ်ဳပ္ခန္းအေဆာက္အဦ၏ အျပင္ဘက္အကာအရံမ်ားမွာ သစ္သားမ်ားျဖင့္ ကာရံထားရွိသည့္အတြက္ ပိုမိုခိုင္ခံ့သည့္ သံေခ်ာင္း/ သံဇကာတုိ႔ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၆၅၈၂၄၀ အား ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးရန္ပုံေငြမွ ခြင့္ျပဳေပး ထားၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ သည္ ကုတင္(၁၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံျဖစ္၍ ၂ ထပ္ေဆာင္ ၁ ေဆာင္သာရွိၿပီး လူနာေဆာင္ မ်ားမွာ အခန္းက်ယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္သား လူနာတက္ေရာက္မႈမွာ ယခင္္ႏွစ္ ၄ဦး၊ ယခု ႏွစ္ ၅ ဦးသာရွိသျဖင့္ တရားခံမ်ား ေဆး႐ုံတက္ပါက အခ်ဳပ္သားမ်ားအတြက္ သီးျခားကု သသည့္ ေဆး႐ုံ အခ်ဳပ္ခန္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိပါေၾကာင္း။
ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အား၏ ၄၇ ဒသမ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အား၏ ၄၇ ဒသမ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦး အား နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ ျဖည့္တင္း တာ၀န္ခ် ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္  နယ္ ေျမအေျခအေနအရ ေခတၱ႐ုပ္သိမ္းထားေသာ ေဘာ္တြင္း နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ အရာရွိ ၁ ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၄ ဦးအား တြဲဖက္တာ၀န္ခ်ထားသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ ၂၄ ဒသမ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုုံးႏွင့္ ေဘာ္တြင္းနယ္ေျမရဲစခန္း႐ုံး(အခ်ဳပ္ပါ) ၁လုံးတုိ႔ အားသံကူကြန္ကရစ္ျဖင့္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားတင္ျပေတာင္းခံ ခဲ့ရာ ရန္ပုံေငြရရွိခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ေငြလုံးေငြရင္း (ျဖည့္စြက္)တြင္ လ်ာထားတင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံ ေငြခြင့္ျပဳခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၊ ကမာရြတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ မင္း၊ ထား၀ယ္မဲ ဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္စိန္ႏွင့္ လင္းေခးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းဘသိန္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုစုစည္း၍ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေရး၊ ကမာရြက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးသတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ေပးေရး၊ ေမတၱာၿမိဳ႕ ေျမကြက္ မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း(၉၀)အထိ လဲလွယ္ ခြင့္ရွိေသာ ဂရန္မ်ားထုတ္ေပးေရးႏွင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕ရွိ လူထု႐ံုႀကီးအား အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးေရးဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးတုိ႔က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳ တင္သြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေရး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ပုဏၰားကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးထြန္းေမာင္က အလုပ္အကိုင္မ်ားမွ ရရွိသည့္ လုပ္ခလစာသည္ နည္းပါး လြန္းသည့္အတြက္ မိသားစု စားေသာက္ေရးအတြက္ မဖူလံုပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာ၍ အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ လယ္လုပ္မည့္သူမ်ား မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္သြား ေရာက္သူထက္ တရားမ၀င္သြားေရာက္သူက ပိုမ်ားေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခား တြင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ ထုတ္ခံရျခင္း၊ လစာေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းမ်ား ခံေနရပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ဒကၡိဏသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက စီးပြားေရးမွန္ကန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မွာသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ အကိုင္မ်ားစြာဖန္တီးေပးသည့္ လယ္ယာ က႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စက္မႈက႑ႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရးက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာတကၠ သိုလ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ သင္တန္းသားမ်ား တုိးျမႇင့္ေခၚယူရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ေျမကြက္မ်ားရယူၿပီး အေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႔ျပင္ အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လဟယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ေနာင္၊ အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၊ ဆားလင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦး၀င္းသိန္းေဇာ္၊ ထီးလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမတ္ေလးဦး၊ လြိဳင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ၊ ၀န္းသိုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနစိုးေအာင္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး၊ ဒီေမာ့ဆုိမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေပါလ္ ဆုိင္း၊ ပလက္၀မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္ေအာင္တုိ႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက ႏိုင္ငံေတာ္က အားေပးႀကိဳဆိုသည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားေရးအတြက္အေထာက္ အကူျပဳသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာမ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ နည္းပညာ၊ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ သူေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားခန္႔အပ္ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ထည့္ သြင္းထားပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမလုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသား မ်ားကိုသာ ခန္႔ထားရန္ ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ၁၄၁၄၄၅ ေနရာဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးပြားေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ ေပးျခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြယ္ တကူရရွိေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ပံ့ပိုးေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ျပည္တြင္း တြင္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ လုပ္ခလစာစရိတ္မ်ား ရရွိခံစားႏိုင္မည့္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သြား ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာၾကရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးကိစၥသည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် အစီအမံ မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုအားမွတ္တမ္းတင္ေပးပါရန္ တင္ျပပါ ေၾကာင္း  ရွင္းလင္းသည္။
ယင္းအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ ခံစာ ဖတ္ၾကားျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာ္သူထက္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment