Wednesday, May 24, 2017

ျပည္ေထာင္စုု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -(၂၁-ရာစုု) ပင္လုုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္မ်ား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္


သတင္း..ရဲေခါင္ညြန္႔၊ ဓါတ္ပံု..ဖိုးေထာင္
 
ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၄ 

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁-ရာစုု) ပင္လုုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း ပထမေန႔ အၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညြန္႔၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေ႒းတို႔သည္ အစည္အေ၀းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)က တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေနရာေျခာက္ခုတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရိွလာသည့္ စာတမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အသီးသီးမွ မတ္လတြင္ စုစည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ က႑ ငါးခုအတြက္ ရရိွလာသည့္ စာတမ္းမ်ားအား UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔တြင္  ျပန္လည္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယေန႔ အစည္းအေ၀းမွ စတင္၍ က႑အလိုက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးရရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုUPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ မွတ္တမ္းယူ၍ ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ေမလ ၁၂ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ႏိုင္ငံေရးက႑ တြင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၆) ခုမွ အခ်က္ေပါင္း (၂၁)ခ်က္၊စီးပြားေရးက႑ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၇) ခု၌ အခ်က္ေပါင္း (၁၀) ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑၌ အခ်က္ေပါင္း (၄)ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္က႑၌ အခ်က္ေပါင္း (၆)ခ်က္ စုစုေပါင္း (၄၁) ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးအဆိုပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -(၂၁-ရာစုု) ပင္လုုံ  ဒုတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ စုစည္းခ်က္ရယူ၍ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက “ဒီညီလာခံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံေတြနဲ႔ မတူဘဲအဆိုျပဳလႊာေတြ တင္သြင္းႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ကေနဆိုရင္ အေျခခံမူ ၆ ခုမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ တင္သြင္းႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒါေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရာစစ္ေရးအရပါ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္အားလံုးကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔၊ UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ စုစည္းၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရႏိုင္ေအာင္ တင္သြင္းပါတယ္။ အခုတင္သြင္းခ်က္ ေတြဟာ ဒီညီလာခံမွာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတရာ ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အန္မတန္ တန္ဖိုးရိွၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ မွတ္တိုင္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရလာရင္ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ညိွ ႏိႈင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုညီလာခံတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အရာမ်ားအတြက္ ေျပာၾကားသည္။ 

ယင္းေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ (၇) ဖြဲ႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လမ္းေၾကာင္း ျပင္ပမွသြားမည့္ သေဘာထား၊ ညီလာခံ တက္ေရာက္ျခင္း မရိွသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန၊ ယခင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ဖိတ္ၾကားျခင္း မျပဳသည့္ AA ၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔ ညီလာခံသို႔ ပါ၀င္လာသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔အေပၚ သေဘာထားတို႔ကို ေမးျမန္းၾကသည္။ 

ဦးေဇာ္ေဌးကUNFC ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ “UNFC က ဖြဲ႔ထားတဲ့ DPN နဲ႔ အလြတ္သေဘာေရာ၊ တရား၀င္ေရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုထားတယ္။ မူေဘာင္ေရးဆြဲေတာ့လည္း ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း သေဘာတူထားတာ ရိွတယ္။ UNFC နဲ႔က မူလလမ္းေၾကာင္းက မူေဘာင္မွာပါမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ကို ညိွႏိႈင္းမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအတိုင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမယ္။ တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားသည္။ 

ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔သြားခ်င္သည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ သေဘာထားကြဲလြဲေနမႈကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)က “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ NCA အတိုင္းသြားမယ္။ NCA ျပင္ပလမ္းေၾကာင္း မရိွပါဘူး။ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႔ေတြအတြက္ UPDJC ကေတာ့ ၾကား၀င္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (P.C) ကေတာ့ ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္း ႏိုင္တယ္။ ဒါကို အေပၚကလူႀကီးေတြ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္” ေျဖၾကားသည္။ 

ဦးေဇာ္ေဌးကႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံေျပာသည့္ ညီလာခံအဖြင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ NCA ၏ ထီးရိပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕၍ NCA ကိုပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ပါလာေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးဖြင့္ၿပီး ဆက္လက္ လုပ္္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာထားေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ 

ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ TNLA ၊ AA၊ MNDAA အေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရိွတယ္။ ဒါသည္ ျပည္တြင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ႔ သြားပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾကား၀င္ၿပီး အက်ိဳးေဆာင္တာရိွတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တရုတ္က ပထ၀ီ ႏိုင္ငံေရးအရဆက္စပ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနဲ႔ဖိတ္တယ္။ ပထမဖိတ္တာေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ႔မပါဘူး။ UNFC မွာပါတဲ့ ႏွစ္ဖြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိတ္တယ္။ ေနာက္ UWSA "O" နဲ႔NDAA(မိုင္းလား) ကိုဖိတ္တယ္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းဖိတ္တဲ့ အခါ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ေျမာက္ပိုင္းသံုးဖြဲ႔ ကလည္းအလားတူတက္ခ်င္တယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ရတယ္။ ဒါကိုအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းၿပီး ဖိတ္လိုက္တယ္။ ဖိတ္တဲ့ အခါမွာလည္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ဖိတ္တာပါ” ဟုေျဖၾကားသည္။ 

စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ယခုညီလာခံသည္ NCA အရ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ အခုကဲ့သို႔ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ အတိုင္းအတာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး NCA ႏွင့္ အေ၀းႀကီး မဟုတ္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲမ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္လာျခင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment