Tuesday, May 30, 2017

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္းအေဝး) ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္းအေဝး) ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း  ဗဟိုဌာန -၂ (MICC-2) ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (UPDJC) ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားသည္။အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုိးရ အစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ အစုဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။
ညီလာခံတြင္ ဦးေဆာင္ သဘာပတိ အျဖစ္ ျဖားတန္ခြန္ဥကၠာက ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ခြန္သိန္းေဖႏွင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
သဘာပတိ ျဖားတန္ခြန္ဥကၠာက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု ညီလာခံႀကီးက စုစည္း ရရွိထားသည့္ က႑အလိုက္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူဝါဒမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း အဆို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ NCA ၏ အခန္း (၅)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ - ၂ဝ အရ ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္ (၄) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၏ ေနာက္တဆင့္၊ အဆင့္ (၅) ျပည္ေထာင္စု စာခ်ဳပ္ (PyiDaungsu Accord) ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုသည့္ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္တဆင့္ကို ထပ္မံ တက္လွမ္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ PyiDaungSu Accord အသက္ဝင္ေစျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA ကို အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရွ႕ကို ေျခတစ္လွမ္း တိုးလာသည့္ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ဟုလည္း ေျပာႏုိင္ပါေၾကာင္း။
NCA ျပင္ပကေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ မျပည့္စံုဘဲ အားနည္းသည္ စသျဖင့္ ေဝဖန္ေနၾကေသာ္လည္း ညီလာခံ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ဟန္႔တားႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ညီလာခံ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဟုန္ဟု ေျပာလွ်င္ ပါဝင္သူအားလံုးကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးျပဳရ မည့္အစုအဖြဲ႕မွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ေျပာင္းလဲလာသည့္ မူဝါဒႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေလးေလးနက္နက္ ရယူလိုသည့္ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ပင္ ယခုကဲ့သို႔ ညီလာခံရလာဒ္ ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကို အႀကိတ္အနယ္၊ အေက်အလည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည့္ မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳအရ ရဲရဲေျပာရဲပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ၿပီး ခိုင္မာတည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အတူတကြ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အထိ သေဘာထား မေျပာင္းလဲဘဲ တစိုက္မတ္မတ္ ရပ္တည္လိုက္ပါမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။
ယေန႔ပြဲတြင္ အခ်ိဳ႕ EAO မ်ား မပါဝင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုထဲတြင္ အတူတကြ ေနထိုင္ၾကရန္ သႏၷိ႒ာန္ ျပဳထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို အားလံုးသည္ ယခု ညီလာခံတြင္ သာမက ညီလာခံ အဆက္ဆက္တြင္ အၿမဲတေစ အတူတကြ ပါဝင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက မိမိတို႔ ေနာက္ထပ္ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေန ေသးသည္ကို ၫႊန္းဆိုေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ က႑အလိုက္ မူဝါဒ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္းၾကရာ တပ္မေတာ္သား အစုအဖဲြ႕ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ႏုိင္ငံေရး က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ေစာျမရာဇာလင္းက စီးပြားေရး က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လညး္ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ငံလင္းက လူမႈေရးက႑ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးတို႔က ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း တင္သြင္းၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ အစုိးရအစုအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ေဆြဦး၊ လႊတ္ေတာ္ အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဝင္းေအာင္ (ခ) ဦးျပဳံးခ်ိဳ၊ တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခင္သိန္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း တို႔က က႑အလုိက္ တင္သြင္းသည့္ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ သဘာပတိ ျဖားတန္ခြန္ဥကၠာက က႑အလိုက္ တင္ျပလာေသာ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၂ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ မူူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၄ ခ်က္ ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ က႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္အေပၚ အစုိးရ အစုအဖဲြ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ အားလုံးကုိ တေပါင္း တစည္းတည္း အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳထားေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားသည္။
အခုဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယအစည္းအေဝးရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Union Accord)ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္မွတ္ေ ရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ ေနာက္ဆုံး ဒီညီလာခံႀကီးမွာ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ အဆင့္ကို စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။
ပထမဆုံး အေနနဲ႕ ေျပာခ်င္တာကေတာ့၊ ဒီကေန႕ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြဟာ "အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး လမ္းႀကီးအေပၚ ေလ်ွာက္လွမ္းလိုက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းႀကီး" ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျခလွမ္းလွမ္းႏိုင္ဖို႕၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္ဓါတ္က်စရာေတြ၊ စိတ္တက္ ႂကြစရာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ပီးမွ အခုလို ရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ၊ ရႈၿမင္ခ်က္ ကြာၿခားမႈေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့ၾက ေပမယ့္လည္း ဘုံတူညီတဲ့ သေဘာထားအၿမင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးၿငင္းခုန္ ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ၾကတာဟာ အင္မတန္မွ အားတက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၿခင္းမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ဖက္ဒရယ္ အေျခခံအုတ္ၿမစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ဟာ ပထမဆုံးအေနနဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ စတင္ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါၿပီလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ဒုတိယအေနနဲ႕ ေျပာလိုတာကေတာ့ ကၽြန္မတို႕ဟာ “မတူကြဲၿပားမႈေတြ ၾကားက စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ဘယ္လို ရယူႏိုင္မလဲ ဆိုတာကိုစၿပီး သင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္”။ တာတိုခရီးေတြမွာ ခြန္အားႀကီးသူေတြက သာလြန္တတ္ၾကေပမယ့္ တာေဝးခရီးေတြမွာ စိတ္ဓါတ္ ခိုင္မာသူေတြက အဓိကေအာင္ပြဲဆင္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးရွည္ႀကီးမွာ ကၽြန္မတို႕ အားလုံးအတြက္ ဒီစိတ္ဓါတ္ဟာ ခြန္အား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးမွ ကၽြန္မတို႕ရခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ ရွိေနၾကတဲ့ သံသယစိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မဲ့ စုစည္း ညီညြတ္မႈ ရရွိေရးဘက္ကို ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။
ကၽြန္မတို႕ အားလုံးမွာ အတိတ္ရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္မတို႕ အားလုံးဟာ ဒီဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဆီ လက္ဆင့္ကမ္းလိုၿခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ကုစားႏုိင္မယ့္န ည္းလမ္းကို ရွာေဖြမႈစတင္ခဲ့ပါၿပီ။ ကြဲလြဲမႈေတြအၾကားက တူညီမႈေတြ ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံလို လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)နီးပါး ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ႏုိင္ငံမွာ ပိုမိုၿပီး ခက္ခဲေနခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႕မွာေတာ့ မတူကြဲၿပားမႈေတြ အၾကားမွာ ဘုံတူညီမႈေတြ ရွိေနတတ္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသြား ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ဘုံတူညီမႈေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရွာေဖြ ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႕ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ကုစားေပးႏုိင္တယ္ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ဒီကေန႕ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြက လမ္းၿပေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
တတိယအေနနဲ႕ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းမွာ ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္ အနာဂတ္ကို အာရုံျပဳလို႕ သြက္သြက္လက္လက္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႕” တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းလို႕ ဆိုရမယ့္ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို စဥ္းစားလိုက္ရင္ အေတြးေတြ ဆက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ကို ကၽြန္မတို႕ စတင္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း အဆုံးသတ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားေနၾကတာ ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ။ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့၊ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းစြာေနခ်င္တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳအတြက္ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဃာတေတြ၊ နာက်ည္းခ်က္ေတြ၊ အနာတရေတြကိုပဲ အာရံုထားေနမယ္ ဆိုရင္ ေျခေထာက္မွာ သံလံုးဆြဲၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တဲ့သူလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြကို ေႏွးေကြးေလးလံ ယိုင္နဲ႕ေစမယ့္ အဲဒီအာဃာတ တရားေတြကို စြန္႔ပစ္ႏိုင္မွသာ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ သြက္သြက္ လက္လက္ အားမာန္အျပည့္နဲ႕ ေရွ႕ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႕ ဘယ္အထိေလွ်ာက္ရဦးမလဲ မသိႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေန႕စဥ္ ေန႕တိုင္း စြန္႕စားမႈေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကၽြန္မတို႕ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႕ ဘယ္လို စြန္႕စားမႈမ်ဳိးကိုမဆို ေၾကာက္ၿပီး ေနာက္တြန္႕ေနလို႕ မျဖစ္ပါဘူး။ ကမာၻႀကီးက ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ကၽြန္မတို႕ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို ေစာင့္ဆိုင္းငဲ့ညွာေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႕ ဒီကေန႕စိုက္ပ်ဳိးသမွ် ေနာင္လာေနာက္သားေတြ အသီးအပြင့္ ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံကို ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ပဲ ထားခဲ့ၾကမွာလား စဥ္းစားၾကဖို႕လိုပါတယ္။
ကၽြန္မတို႕ လက္ထက္ စြန္႕လႊတ္မႈ၊ စြန္႕စားမႈေတြနဲ႕ ခ်လိုက္တဲ့ အုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ေနာင္လာမယ့္ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ေတြက ခိုင္မာတင့္တယ္တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္၊ မြန္းမံသြားၾက ႏိုင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးထဲကို မေရာက္ရွိၾကေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢဳိလ္ေတြ ကိုလည္း ကၽြန္မတို႕နဲ႕အတူတစ္ကြ လက္တြဲ ပူးေပါင္းၿပီး သမိုင္းတြင္ က်န္ခဲ့မဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးမွာ ပါဝင္ၾကဖို႕ အေလးအနက္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးမွာ ကၽြန္မတို႕နဲ႕အတူ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္ေတြ ရရွိလာေအာင္ အပင္ပန္းခံၿပီး ပါဝင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖက္ အစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ၾကသူအားလုံး၊ ကၽြန္မတို႕အေပၚ ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈနဲ႕ ေထာက္ခံ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ၿခင္း ဆိုတာဟာ အဆံုးမရွိိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။ တစ္ဆင့္ ၿပီးေၿမာက္တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို စရပါတယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁-ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကေန ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာပံုေတာ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေနာက္္တစ္လွမ္း လွမ္းခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးၿခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ဦးတည္တဲ့ ေနာက္ေျခတစ္လွမ္းရဲ့ အစကို သတ္မွတ္လိုက္ၿခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း တိုးတက္မႈ ေက်ာရိုးကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ့ တည္ၿမဲတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သားသမီးအေပါင္းကို ေမတၲာ ရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ္ု လိုလား တမ္းတေၾကာင္း စိုးစင္းမွ် သံသယမရွိႏိုင္ ရေလာက္ေအာင္ ၿပသၾကပါစို႕။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နွလံုးသားမ်ားကို ခိုင္မာစြာအပ္ႏွံၾကပါစို႔။
ကြ်န္မတို႔ေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာသာမက၊ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္ၿဖတ္္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ၿပသၾကပါစို႔။
ကြ်န္မတို႔ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖန္တီးရွင္ေတြျဖစ္လာဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၾကပါစို႔လို႔ ေျပာရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။
အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ယင္းေနာက္ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံႀကီးမွ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီႏွင့္  ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံသည့္  ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားကို စတင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ဲၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ အတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ အားလံုးကို ယခု အစည္းအေဝးတြင္ တစ္ထုိုင္တည္း မရႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး တို႔အတြက္ အာဏာ ခြဲေဝေရးမူကို မိမိတို႔ သေဘာ တူညီႏို္င္ခဲ့ ၾကပါေၾကာင္း၊ ယခုအဆင့္အထိ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိ တို႔တိုင္းျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကားတြင္  အယူအဆမ်ား မတူသည့္ အေပၚ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ၾကာရွည္ လာသည့္ႏွင့္ အမွ် တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္္ဖက္  မယံုၾကည္မႈမ်ား ပိုမို တိုးပြားလာပါေၾကာင္း၊ မယံုၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖယ္ဒရယ္ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ေျပာရန္ပင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။
ဖယ္ဒရယ္ ဆိုသည့္ စကားလံုးကို ေျပာဆိုရန္ ခက္ေနသည့္ အေျခအေနမွ ယခု ညီိလာခံႀကီးတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ကို  ဦးတည္သြားရန္ အေျခခံမူမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူႏိုင္သည့္ အေျခအေန အထိ  ေရာက္ခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား  ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။
ယေန႔ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဘူးသည့္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကုိ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးတြင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈ္ိင္း အျမစ္ တြယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသကဲ့သို႔ ပစ္ခ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲ ေကာ္မတီတြင္ ေျမျပင္၌ ျဖစ္ေနသည့္  ေအာက္ေျခ ျပႆနာမ်ားကို အဆင့္တိုင္းတြင္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ျခင္းျဖင့္  ေျဖရွင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု အခင္းအက်င္းသည္ မိမိတိ္ု႔ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းသစ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ အျပင္ဘက္ ေရာက္ေနသည့္ အျခား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ အားလံုး ပါဝင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္မွာပင္္ ပါဝင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ကို ခရီးဆက္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း  ႀကိဳပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္စဥ္သည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည့္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို  ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း  အၿမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ ႀကိဳဆိုေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္းအေဝး) ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပုံေငြ အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားဘဏ္ (ေနျပည္ေတာ္)၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ဘဏ္စာရင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္အထိ လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၅ ဒသမ ၄၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကို အလွဴရွင္ ၁၅ဝ ဦးေက်ာ္တို႔က ပါဝင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အနည္းဆုံး လွဴဒါန္းေငြမွာ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး လွဴဒါန္းသည့္ ေငြက်ပ္မွာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment