Friday, December 30, 2016

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ(၂/၂၀၁၆) လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀
အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား လက္၀ယ္သုိ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္၊ ပိုမိုသန္႔ရွင္း၊ ပိုမို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ ယေန႔ မိမိတို႔အား လံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ တာ၀န္သိသိ အားထုတ္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း အမ်ဳိးသား အဆင့္  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ နာယက ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္  ၉ နာရီတြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္  ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဒုတိယသမၼတက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အစစအရာရာ သတိရွိရွိ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ယခုလိုေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ စာရြက္ေပၚက စီမံကိန္း မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား သက္သက္ မျဖစ္ေစဘဲ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို လ်စ္လ်ဴရႈရာမေရာက္ေအာင္ လည္း မိမိတို႔အထူးသတိထားရန္လိုေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အစဥ္အၿမဲႏွလံုးသြင္းေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္လံုးတြင္ အဲ့ဒီအသိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ျပင္းထန္စြာခံစားရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္အျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို လက္ေတြ႕ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါ ေၾကာင္း။
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေန သည့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ သယံဇာတအေျခခံ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေပးႏိုင္ရန္၊ လက္ရွိလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္  စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ သယံဇာတအေျခခံစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သြားႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အစီအမံ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယသမၼတကယေန႔ အခ်ိန္အခါအရ လူဦးေရ တိုးပြားမႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ဇုန္နယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈ၊ လူေနအိမ္ရာ ခ်ထားမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ နည္းပညာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။
လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ထိထိမိမိ ေပါင္းစပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ခရိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ မ်ားကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းသြားႏိုင္ေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚအားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀တ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို က႑အလိုက္စနစ္တက် ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူ၀ါဒမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ပညာ ေရးႏွင့္ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို ဆိုင္ရာက႑အလိုက္၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ေစတနာထက္သန္မႈကို အေျခခံၿပီး အျပန္အလွန္ခင္မင္ ေလးစားမႈျဖင့္ ညႇိႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာလူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီရယူေဆာင္ရြက္သြားေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ စက္မႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး  ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္း က ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္။
ဆက္လက္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ပညာရွင္မ်ားက ရာသီဥတုဆုိးရြားလာမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတို႔မွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆို္င္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment