Wednesday, November 30, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပၪၥမေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀
ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပၪၥမေန႔ ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစတီဖန္ အစား အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းအား တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစတီဖန္အား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔မွ ဖတ္ၾကားတင္ျပၾကသည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္း၏ မူႏွင့္အေျခခံသေဘာမ်ား ရေငြ သံုးေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စား လွယ္ရွိပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏို္င္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ က ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ (Naitonal Land Use Policy)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ ခံစာကို ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ေဒါက္တာသန္း၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ၌ ေျမအားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုိအပ္လွ်င္ ေျမကုိသိမ္းဆည္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ကုိလည္း မူ၀ါဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ လယ္ေျမအား အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္ ေျပာင္းလဲရယူျခင္း၊ ေျမကုိ လက္၀ါးႀကီး အုပ္ရယူထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေျမသိမ္းဆည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲအသုံးခ်ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း။
အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမအားလုံးလႊမ္းျခံဳအက်ံဳး၀င္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္မွသာ ၎မူ ၀ါဒကုိ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမ်ိဳးသား ေျမဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုး သပ္ေရးေကာ္ မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးကိုကိုႏိုင္အစား  အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္အား ဒုတိယဥကၠ႒(၁)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးကိုကိုႏိုင္အား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၁ ဒသမ ၃ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ ဆိုင္းငံ့ ကာလအတြင္း ေပးေခ်ရမည့္ အတိုးႏွင့္၀န္ေဆာင္ခစရိတ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ရမည့္ ေငြႏွင့္အတိုး၊ ေရလႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း၊ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါကရရွိ္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ယခုေခ်းေငြ သည္ သက္သာေသာေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၅ ႏွစ္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း သက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေခ်းေငြျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီအျဖစ္ ေပးအပ္ေသာ ေခ်းေငြ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေခ်းေငြေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းက ေခ်းေငြရယူရမည့္ ႏို္င္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာ၊ ေခ်းေငြသံုးစြဲႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း၊ စီမံကိန္း၏ ေဒသႏွင့္ျပည္သူလူထု အေပၚ အက်ဳိးျပဳမႈစသည္တို႔ကို အဖက္ဖက္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တူးေျမာင္းဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ ရရွိလာသည့္ ရေငြမ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းၿပီး ေခ်းေငြအေပၚ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေပး ဆပ္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ လႊတ္ေတာ္က ယင္းေခ်းေငြ ေခ်းယူႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ ဂ်ပန္ယန္း ၉၃၉၇၀ သန္း ေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၏ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း (၁၅၁၃၅)သန္းကို လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေဒသ အခ်ိဳးညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေခတ္မီဘဏ္လုပ္ငန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔အား အေထာက္ အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ (JICA)မွ ေခ်းေငြအား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သုိ႔ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အထိျဖစ္ ေၾကာင္း။
စီမံကိန္းပထမႏွစ္ျဖစ္ေသာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ျခမ္း တုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းဒုတိယ ႏွစ္ျဖစ္ေသာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း။
အဆုိပါစီမံကိန္းတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လယ္ယာ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကိုယ္စား စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေခ်းေငြျဖင့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံကိန္း (အဆင့္-၂)အား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေန ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ယာဒို-လြိဳင္ေကာ္ ဟိုပံုးလမ္း၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မႏၱေလး-တေကာင္း-ဗန္းေမာ္ ျမစ္ၾကီးနားလမ္း ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒ သၾကီးအတြင္း ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ယာဒို-လြိဳင္ေကာ္- ဟိုပံုးလမ္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသ ၾကီးအတြင္း ဂန္႔ေဂါ-အိုကၠားလမ္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္း ငသိုင္းေခ်ာင္း-ဂြလမ္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ယာဒို-လြိဳင္ေကာ္-ဟိုပံုးလမ္းႏွင့္  ဟန္ျမင့္မိုရ္-ျမိဳ႕ၾကီး-ရြာငံ-ေအာင္ပန္းလမ္းတို႔ကို လမ္းခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကတၱရာခင္းျခင္း၊ RC တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမထိန္းနံရံ၊ ေက်ာက္စီနံရံ၊ ေရေျမာင္း တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံကိန္း (အဆင့္-၂) အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားအပါအ၀င္ က႑ေပါင္းစံု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က  လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ JICA ODA ထံမွ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ စရိတ္မပါေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၆၆၅၀ သန္း ရယူ၍  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊  မြန္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ဓာတ္အားမရရွိေသးေသာ ေက်းရြာမ်ား ဓာတ္အားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ လုိေၾကာင္း။
ပထမ စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမး္အင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီး (၆) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္(၆) ခုတုိ႔တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တုိးျမွင့္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု (၂၂၇၃၀၀) ေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိးခ်ဲ႕ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
  ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆုိျပဳခဲ့သည့္ (Power Distrbution System Impeovement Project in Major Cities) စီမံကိန္းတြင္ စုစုေပါင္းၿမိဳ႕ႀကီး (၁၇) ၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေရးလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရုံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု (၁၆၀၈၀၀) ေက်ာ္ကုိ ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တုိးခ်ဲ႕ျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ယခု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအဆင့္ ၁အပိုင္း၂ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး မီးရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွလည္း စီမံကိန္းေရးဆြဲထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြ မွာ ဆိုင္းငံ့ကာလႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလမွာ ႏွစ္(၄၀)ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ မီးရထားလမ္း၌ ေျမၾကီးလုပ္ငန္း၊ သံလမ္းလဲလွယ္ျခင္း၊ တံတားလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္း၊ ေခတ္မီအခ်က္ျပကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား ကုန္စည္စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္လာေစျခင္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား ၀င္ေငြတိုးတက္ လာျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  အလားတူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရပိုမိုရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေခ်းေငြရရွိသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္။
  ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိပါက ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
  ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ဓာတ္အားကြန္ရက္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)မွ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ဘင္းစတက္အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဓာတ္အားခ်ိတ္ဆက္ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ပိုလွ်ံလာသည့္ ဓာတ္အားမ်ားအား အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားပိုမိုထြက္ရွိလာ ႏိုင္ရန္ အတြက္  မဏိပူရေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုလည္း အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစ လိုေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။
ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ႏိုင္ဦးက တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေတာင္ဘက္အက် ဆံုးအပိုင္းတြင္ တည္ရွိျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမွာ ေစ်းၾကီးေပး၍ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ေ၀းကြာေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ မေသခ်ာေသးပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစာခၽြန္လႊာအား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ဘင္းမ္ စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ရာတြင္  ဓာတ္အားခမူ ေဘာင္ ေပၚထြန္းေစျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စြမ္းအင္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း အစီ အစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ မိမိေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါ ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။ု
အလားတူ ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ႏွင့္ ၀ါးခယ္မမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္သိန္းတုိ႔က ေဆြးေႏြးၾကရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္က ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။        
ဆက္လက္၍ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္  ေငြေၾကးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ယခုကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူသည့္ ပထမႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ေငြေရးေၾကးေရး၊ ေစ်းကြက္တည္ျငိမ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး အားေကာင္း ခိုင္မာ ေစေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဥပေဒပါျပဌာန္း ခ်က္မ်ားအတိုင္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံစာတင္ျပႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါ ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႔အတူ စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅)မွ ဦးရဲထြဋ္၊ ဒဂံု မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄)မွ ဦးသန္းစိုး(ခ)သန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ) ႏွင့္ သရက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးကံျမင့္တို႔က ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ 

  မ်ဳိးျမင့္ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment