Monday, October 24, 2016

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ခံစားေနရသူမ်ားကို ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဆက္လက္ ကူညီေပးလ်က္ရွိ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ကုလသမဂၢေန႔ သဝဏ္လႊာ(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ  ၂၄ ရက္)
 ယခုႏွစ္ ကုလသမဂၢေန႔အခါသမယသည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔တြင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
လူသားတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးေခတ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ပါ ကတိကဝတ္ မ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးက တာဝန္ယူေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီး တည္ေထာင္သည့္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္အခ်ိန္ ကာလတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေသာ ကမၻာေျမႀကီး ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာႀကီးသည္ တြင္းထြက္ေလာင္စာမ်ားကို သမာ႐ိုးက် အသုံးျပဳ၍ သာယာဝေျပာမႈ ရွာေဖြေသာ ပုံေသေတြး ေခၚမႈမွ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေျမႀကီး၏ အပူခ်ိန္မွာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို စံခ်ိန္မီ အခ်ိန္အတြင္း ရယူခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ သမိုင္းဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္သည္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ရက္ေန႔၌ အာဏာသက္ဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ ပိုမိုစိမ္းလန္းၿပီး ပိုမိုသန္႔ရွင္းကာ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္အား ညစ္ညမ္းေစေသာ ကာဗြန္မီးခိုးလႊင့္ထုတ္မႈ နည္းပါးသည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း အ႒မေျမာက္အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္မွ နဝမေျမာက္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အားလုံးအတြက္ လူ႕အခြင့္ အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေရးတို႔ကို အေျခခံလ်က္ ညီတူညီမၽွ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ရရွိေစမည့္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို မိမိတို႔ အတူတကြ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မၿငိမ္သက္ေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ အာဖရိကတိုက္ရွိ ေတာင္ဆူဒန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆာဟဲေဒသအပါအဝင္ ေနရာအမ်ားအျပားတို႔တြင္ ႀကီးမားေသာ အတိဒုကၡ ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားကိုခံစားေနရသည့္ အတိဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ရဲရင့္သတၱိရွိသည့္ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္း မ်ားမွ ဆက္လက္ၿပီး မားမားမတ္မတ္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မိမိအားေထာက္ခံကူညီခဲ့သည့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ျပည္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔  ႏိုင္ငံအားလုံး၏  တာဝန္ျဖစ္ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊  စဥ္ဆက္မျပတ္  ဖြံ႕ၿဖိဳး  တိုးတက္ေရးႏွင့္  လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ မစၥတာ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္အား အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ ကူညီေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment