Thursday, September 8, 2016

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ Jhpiego ႏွင့္ 3MDG ပူးေပါင္း၍ သားဖြားဆရာမမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳအတတ္ပညာျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၈
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဦးစီးဌာန၊  Jhpiego၊ 3MDG၊ ျမန္မာသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီ (MNMC)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားအသင္း (MNMA)၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားမွ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေမြးထုတ္သည့္ သားဖြား ဆရာမမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳအတတ္ပညာ ျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌က်င္းပရာ က်န္မာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက   ေျပာၾကားရာတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ သားဖြားျခင္းဆိုင္ရာ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သားဆက္ျခား က်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစရိွေသာ အလံုးစံု က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လႊမ္းျခံဳမႈေပးႏိုင္ပါက မိခင္နွင့္ကေလးေသဆံုးမႈ အားလံုး၏ (၈၃) ရာခိုင္နွုန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သားဖြားဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းနွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းအေပၚ ရင္းနီွးျမွုဳပ္ႏံွပါက ျပန္လည္ရရိွနိုင္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွာ (၁၆) ဆ အထိရိွႏိုင္ေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သားဖြားဆရာမအျဖစ္ ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္စိတ္ပါ၀င္စားမႈနွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ အေထာက္အထား ခိုင္လံုေသာ ေခတ္မီသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပခန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းျပည့္စံုမႈ၊ ေဆးရံုမ်ားနွင့္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ရန္အခြင့္အေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး သင္ၾကားေရးဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမည့္ နည္းစနစ္မ်ားမွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီး ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွဆန္းစစ္ျပီး ျဖည့္ဆည္းရန္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ က်င့္၀တ္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီပါက က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ေကာင္းမြန္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊
အေရးၾကီးဆံုးမွာမိခင္ေသနႈန္းႏွင့္ ကေလးေသနႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မိခင္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား၏ က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ ေစနိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီကတည္းက အတတ္ပညာမ်ားကိုကြ်မ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ၾကသည့္အခါမွာလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ဆည္းပူး ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရည္ အေသြး ျပည့္၀ေသာ သားဖြားဆရာမမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Jhpiego ႏွင့္ 3MDGမွ ကူညီပံ့ပိုး ေပးေနၾကသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ Jhpiego – Myanmar မွ Country  Director Ms. Leah Thayer က အမွာစကားေျပာၾကား သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဦးစီးဌာန၊  Jhpiego၊ 3MDG၊ ျမန္မာသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားအသင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားမွ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ(၉)ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment