Wednesday, September 21, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၃၆) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၃၆) ရက္ေျမာက္ ေန႔ကုိ ယေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေမးခြန္း ၆ ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုတင္သြင္းျခင္း၊ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ သား မ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။
ဒလမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးစိန္ျမေအး၏ ျမန္မာ-ကုိရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလ-ရန္ကုန္တံတားတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူလေရးဆြဲထားေသာ တံတားဒီဇုိင္း သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ JICA တုိ႔ ပူးေပါင္းေရး ဆြဲေနေသာ 2040 Yangon City Plan ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ တံတားစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းရပါက ဒလ-ရန္ကုန္တံတား တည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္း၊ ငပုေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းေအာင္၏ ငပုေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အား ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ သကၠယ္ေသာင္ျမစ္ကူး တံတားကုိ မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ မည္ကုိ သိရွိလုိျခင္းေမးခြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးထြန္း၀င္း၏ ကစၦပနဒီျမစ္ ကူးတံတား တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရေသာ အိမ္ႏွင့္ ျခံေျမမ်ားထဲမွ ယခုအခ်ိန္အထိ အစားမရရွိေသး သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေျမမ်ား ျပန္လည္ အစားထုိး ခ်ထားေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ က ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပုံေငြ EDCF ေခ်းေငြ၊ ျမန္မာအစုိးရ ထည့္၀င္ေငြ တုိ႔ျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လမ္း မေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကုိ ဆက္သြယ္ သည့္ ျမန္မာ-ကုိရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံတား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူလေရးဆြဲထားေသာ တံတား အူေၾကာင္း ႏွင့္ တံတားဒီဇုိင္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ JICA တုိ႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေနေသာ 2040 Yangon City Plan တြင္ မပါ၀င္ဘဲ JICA မွ 2040 Yangon Strategic Urban Development Plan(SUDP) စီမံကိန္းေရး ဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆာက္ လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒလခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ႏွစ္ခုကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၿပိဳင္ တည္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒလတံတားစီမံကိန္း ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတုိ႔၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
JICA မွ 2040 Yangon Strategic Urban Development Plan(SUDP)ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ အနာဂတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေန ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဘက္ကမ္း လမ္း မေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလဘက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ရပ္ ကြက္ ဗုိလ္မင္းေရာင္လမ္းကုိ ဆက္သြယ္ထား သည့္ လမ္းအူေၾကာင္းသည္ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တည္ ေဆာက္ေရးကန္ထရုိက္တာေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒလ တံတား အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ေရး ဆြဲထားပါေၾကာင္း။
တံတားတည္ေဆာက္စဥ္ကာလအတြင္း ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ အနည္း ဆုံး ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ကုိရီးယားအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီႏွင့္ Traffic Management ကုိ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားေနရာတြင္ ဒလ-ရန္ကုန္ တံတား သုိ႔မဟုတ္ ျမစ္ျဖတ္ေရးလုိဏ္ေခါင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က သကၠယ္ေသာင္ျမစ္ကူးတံတားသည္ မူလျမစ္အက်ယ္ ကမ္းပါးႏွစ္ဖက္ အကြာအေ၀း ေပ(၈၀၀၀)ရွိသည့္အတြက္ အရွည္ (၉၅၀၀)ေပခန္႔ရွိ တံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈပမာဏမ်ားျပားသည့္အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္က်ဥ္းေနရာမွ လမ္းသစ္ ျပန္ရွာၿပီး လမ္းအူေၾကာင္းအသစ္ ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း။
လမ္းသစ္တြင္ ေက်ာက္ဖ်ာေလးေက်းရြာမွ ေရေဘာ္ႀကီးေက်းရြာအထိ (၂၀)မုိင္ (၇)ဖာလုံရွိကာ တစ္ေၾကာင္းထုိးလမ္း (၁၄)မုိင္ (၃)ဖာလုံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေျမ သား တာေဘာင္ တင္ကာ (၆)မုိင္(၃)ဖာလုံႏွင့္ အမာခံလမ္း(၁) ဖာလုံေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တံတားႀကီး၊ တံတားငယ္ (၇)စင္း တည္ေဆာက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တံတား(၁)စင္း သည္ ေဆာင္ရြက္ ဆဲျဖစ္ၿပီး က်န္(၆)စင္းအနက္ သကၠယ္ေသာင္ျမစ္တြင္ ကမ္းႏွစ္ခု အကြာ အေ၀း အက်ယ္ ေပ(၂၅၀၀)ရွိသည့္အျပင္ သေဘၤာႀကီးမ်ား သြားလာႏုိင္ သည့္ ျမစ္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ေပ(၄၀၀၀)ခန္႔အရွည္ရွိ တံတားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလုံးေငြ ရင္းရန္ပုံေငြက်ပ္ (၇၆၆ ဒသမ ၀၀)သန္း လ်ာထားတင္ျပ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ကစၦပနဒီတံတားစီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္၌ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ပုိက္သည္ရပ္ကြက္မွ အိမ္ေထာင္စု (၆၉)စုအား တံတားတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္းက်ေရာက္သျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သယ္ယူစရိတ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု လွ်င္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစားထုိးေျမကြက္ သစ္မ်ားကုိလည္း ရန္ကုန္-စစ္ေတြကား လမ္း အေနာက္ဘက္ ကစၦပရပ္ကြက္၌ (၆၀ x ၅၀) ေပေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ဦးေက်ာ္ထြန္းစိန္ ပါ (၄၇)ဦးမွာ ေျမကြက္မ်ား ရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးစံေက်ာ္ေအာင္ ပါ (၂၂)ဦးမွာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရွိသည့္ ၾကံစုိက္ခင္း မ်ား၌ ေနရာ ခ်ထားေပးရန္ တင္ျပခဲ့ရာ ၎အခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေစာေအာင္က အထက္အဖြဲ႕အစည္း ထံ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေစာင့္ဆုိင္းေပးရန္ အေၾကာင္း ျပန္ခုိင္းခဲ့ သည္ကုိ သိရပါေၾကာင္း၊ ယခုေတာင္းဆုိသည့္ ေရႊမင္းဂံ ကြက္သစ္ေျမ ေနရာသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းေျမေနရာအတြင္း က်ေရာက္ေနသျဖင့္ အစားထုိး ေနရာခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ က ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္း က ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ ခံစာကုိ ဖတ္ၾကား ရွင္းလင္းသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိတင္သြင္းလုိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆို္င္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း ၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔တင္သြင္းရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ဥပေဒၾကမ္း၏ အစိတ္ အပုိင္း အျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ က ေၾကညာသည္။
ယင္းေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ ဆို္င္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒၾကမ္းပါ အပုိဒ္၊ အပုိဒ္ခြဲ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆို္င္ရာ လြတ္လပ္ မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လုံး ကုိ ျပင္ဆင္ ထား သည့္ အပုိဒ္၊ အပုိဒ္ခြဲမ်ားအတုိင္း အတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉၁ အရ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

No comments:

Post a Comment