Friday, September 16, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၄) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၆
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၄) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ေမးခြန္း (၂) ခုကို ေမးျမန္းေျဖၾကားၾကၿပီး အဆို (၁) ခုကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ေပါက္ေခါင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနီနီဒြန္း၏ ဆက္လက္ေျပးဆြဲျခင္းမရိွ ေတာ့ေသာ ျပည္- ေပါက္ေခါင္း- မီးရထားလမ္းအား မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို  သိလိုေၾကာင္းေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ျပည္-ေပါက္ေခါင္း လမ္းပိုင္းတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမရရိွႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္ေျပးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ မရိွေသးေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ခရိုင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွပါက ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔တင္ျပၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး တန္ဖိုး အတည္ျပဳခ်က္ရရိွေရးဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရရိွၿပီးပါက ျမန္မာ့မီးရထား အေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာေပါင္မ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားထိခိုက္မႈကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။
မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ႏု(ခ)ဦးတင္ႏုေအာင္ ၏ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ခရီးသြားလာ ႏိုင္ရန္အတြက္ အုန္းေခ်ာင္းသို႔ အ၀င္ ေခ်ာင္းအ၀ကို ျပန္လည္တူး ေဖာ္ေပးရန္အစီစဥ္ရိွ/ မရိွ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက အုန္းေခ်ာင္း ေသာင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ကြင္းဆင္း တုိင္းတာစစ္ေဆးၿပီး ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပံုေငြတြင္ တင္ျပေတာင္းခံႏုိင္ေရး ညိွႏိႈင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ပန္းပဲတန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနဖူးဗေဆြ ၏ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးသည္ E-Government Website မ်ားမွ Mobile Application ကတစ္ဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူ သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ E-Government စနစ္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာအရိွန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။
တမူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးႏိုင္ႏိုင္၀င္းက အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရိွႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေတာင္းခံေနရျခင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲရန္ E-Government စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအႀကီးအကဲမ်ား ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ E-Government စနစ္သည္ ကနဦး ကုန္က်မႈမ်ားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ယေန႔ကမၻာတြင္ နည္းပညာကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာစနစ္ေကာင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး ကၽြမ္းက်င္ ေအာင္ေလ့့က်င့္ အသံုးခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ E-Government စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအစတြင္ သင္ယူမႈအခက္အခဲႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ စနစ္က် သည့္အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ စာရင္းအင္းတိက်မႈမ်ား စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏုိင္သည့္အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားလည္း ပေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ E-Government စနစ္ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မင္းျပားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစစ္ႏိုင္ က  E-Government Index ႏွင့္ Corruption Index  တို႔သည္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက် ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အတြက္ E-Government စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုပါက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး လူမႈဘ၀မ်ား တည္ၿငိမ္ျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ E-Government စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈပမာဏ ႀကီးမား မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္အက်ိဳးရိွ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္  အတိုင္းအတာကို ညိွႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗ်ဴရိုကေရစီ Mechanism ကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အစိုးရသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေခတ္မီတိုးတက္မႈရိွမွသာ ျပည္သူမ်ားေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းေနာက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူၿပီး လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 

No comments:

Post a Comment