Thursday, September 24, 2015

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ဇြဲ၊ လုံ႕လ စိုက္ထုတ္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၄
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ယေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႕ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႕အစုိးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကို စတင္တာ၀န္ယူစဥ္ကတည္းကပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္ နီးပါးေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ထင္သာျမင္သာမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား တိုက္ရိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား႐ွိသကဲ့သို႕ ႏွစ္ကာလ႐ွည္ၾကာစြာအက်ဳိး႐ွိရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခင္းခဲ့ရျခင္းမ်ား လည္း ႐ွိခဲ့ပါေၾကာင္း။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္က မိမိျပည္သူမ်ားထံ တင္ျပခဲ့ေသာ သမၼတတာဝန္ စတင္ ထမ္းေဆာင္သည့္ မိန္႔ခြန္းကိုၾကည့္လွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း သိ႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္စရာ အမ်ားႀကီးအနက္မွ  ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး မူဝါဒလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  သိသာမႈမ်ား၊  ျမင္သာထင္သာမႈမ်ားအနက္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံခ်က္၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ CDD စီမံခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ နယ္စပ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါေၾကာင္း။
အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပုဂၢလိကက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္  ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိင္မႈ၊ မၾကာခင္က်င္းပမည့္  ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားအျပင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစမႈအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားကို လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကိုလည္း ဦးစားေပးအဆင့္ အေနျဖင့္  ယခုအခ်ိန္အထိ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို  အားလံုးအသိ ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္  ယခင္ႏွင့္မတူ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ သျဖင့္ ေဒသတြင္းေရာ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကပါ အသိအမွတ္ျပဳ ကူညီဆက္ဆံခဲ့သည္ ကို ေတြ႕႐ွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊  အာဆီယံအခမ္းအနားမ်ား၊ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈစီးပြားဘဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  Framework for Economic and Social Reforms (FESR) ကို မူခ်မွတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးဘ႑ာေရးက႑ တိုးတက္မႈသည္  သိသာထင္႐ွားလွပါေၾကာင္း။
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားကလည္း ထိေရာက္သည့္  ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈရ႐ွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ယခုဆိုလွ်င္ ဗဟိုဘဏ္သည္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာ သကဲ့သို႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္လည္း သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊  Monetary Policy ႏွင့္ Fiscal Policy သီးျခားစီလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
  ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခဲြမႈ (Public Financial Management - PFM) လုပ္ငန္း မ်ား  ပိုမိုထိေရာက္လာသကဲ့သို႕  Treasury Department ကလည္း ပီျပင္လာၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္စနစ္မ်ား ပိုမိုပီျပင္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္  ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၆၉ ႀတီလီယံမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္  ေငြက်ပ္ ၅ ဒသမ ၉ ႀတီလီယံအထိ  ရ႐ွိခဲ့ၿပီး  GDP Tax ratio မ်ား တစတစ ျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။
 ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရသကဲ့သို႕ ျပည္ပဘဏ္မ်ား ၏  အခန္းက႑ကိုလည္း စတင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Mobile Payment စနစ္မ်ား  တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းလာေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျပည္သူမ်ားက ဘဏ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုယံုၾကည္အသံုးျပဳရန္လည္း ႀကိဳးစားေနပါေၾကာင္း၊ 
ပညာေရးက႑တြင္  ျပည္သူမ်ား သိသာထင္႐ွားေစသည့္  ရလဒ္မွာ အထက္တန္း အဆင့္အထိ အခမဲ့ပညာေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ အဆင့္မ်ားတြင္  စေကာ္လား႐ွစ္၊ စတိုင္ပင္ အသံုးစရိတ္မ်ား ပိုမိုသံုးစဲြေပးေနသကဲ့သို႕  စနစ္တက်ျဖစ္ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ  ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏  ပညာသင္ဆုခီ်းျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ယခုအခ်ိန္အထိ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ ယူေက၊ အေမရိကန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႕သုိ႔ ပညာေတာ္သင္ ၁၁၆ ဦး ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အထူးလိုအပ္ေနသည့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ခန္႔ထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊  တစ္ဘက္မွလည္း အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိရန္၊  ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာေရး ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ Vocational Training ကို အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း။
က်န္းမာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကမွာ ျပည္သူစိုက္ထုတ္ရသည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား  ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေဆးရံုႀကီးငယ္၊ တိုက္နယ္ေဆးရံု၊ ေက်းလက္ ေဆးေပး ခန္းအထိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပီျပင္ေစသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားလည္း တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဆရာဝန္၊ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား သာမက သူနာျပဳသားဖြားဝန္ထမ္းမ်ားပါ ပိုမိုေမြးထုတ္လ်က္႐ွိပါေၾကာင္း။
မၾကာခင္တြင္ ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ေစရန္၊  အလုပ္အကိုင္ေတြရ႐ွိေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္  တစ္ဘက္က ေငြေၾကးအေျခအေနအရ ႀကိဳးပမ္းေနသကဲ့သို႕ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း တစတစ တိုးတက္ေနရာ၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈပမာဏ USD  ၁၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ႐ွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏  ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၃၈ ႀတီလီယံေက်ာ္႐ွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံ သူမ်ား လြယ္ကူစြာေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ One Stop Service ႐ုံးဖြင့္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
မိမိတုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္မွာ  Productivity ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျပည္ပပုိ႔ ကုန္မ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ၾကရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္းပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅၁၃ ဘီလီယံ ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂ ဒသမ ၀၇၃ ဘီလီယံ လက္ဝယ္အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း.
  တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ အတိုးနႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္  Infrastructure မ်ား တည္ေဆာက္ရပါေၾကာင္း၊ ထို႕အတြက္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇၅၃ ဘီလီယံ ရယူခဲ့ၿပီး လက္႐ွိ ၁ ဒသမ ၅၀၆ ဘီလီယံ သံုးစဲြေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား စနစ္တက် တိုးတက္ေစရန္ Township Development Plan မ်ား ေရးဆဲြၿပီး ေရ႐ွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း။
 လူဦးေရ  (၁) သိန္းအထက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ Affordable Housing ၊ Rental Housing  အိမ္ရာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔ ေငြက်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံ၍ ေဖာ္ထုတ္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္ ဂရန္မ်ားေပးရန္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
  စီးပြားေရးမူဝါဒထဲမွ Inclusive development,  Balance developement, Sustainable growth ႏွင့္ စာရင္းဇယားမွန္ကန္ရန္ အဓိကက်သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ လူဦးေရႏွင့္  အိမ္ေထာင္စု စီးပြားေရးသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕လူမႈစီးပြားဘဝတိုး တက္ရန္မွာ ICT က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း သုံးစြဲမႈမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္  ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္႐ွိရာမွ ယေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္  ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သံုးစဲြေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 
အလားတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားလည္း တဟုန္ထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊  လာမည့္ႏွစ္ကို ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ ၅ သန္းအထိ ေမွ်ာ္မွန္းထား႐ွိၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား စီမံေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ထုိ႔အတူ သြားလာမႈလြယ္ကူေရး၊ လမ္းမ်ားေကာင္းမြန္ေရး အားလံုးကို သံုးသပ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲ လာသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။
  တစ္ဘက္တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တိုးတက္လာလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေကာင္းမြန္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္တားဆီးေရး၊ လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္ တားဆီးေရးတို႕အျပင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို သတိျပဳရမည္၊  တားဆီးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္  ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ လႈိင္းမ်ားႏွင့္ တြန္းအားေပးေနေသာ္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးစားၾကရပါအံုးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အဓိကမွာ  ဝန္ထမ္းမ်ား Capacity ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္  Mindset မ်ား ေျပာင္းၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ယခင္က Institution မ်ားကို Reengineering လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျပည္သူဗဟိုျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပီျပင္ေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့သကဲ့သို႕ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္  One Stop Shop ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈလြယ္ကူ ေစေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ (၂၁) ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံၿပီး စုေပါင္း႐ုံးမ်ားလည္း စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာခင္တြင္ e-government လုပ္ငန္းမ်ား အသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္၊  တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရန္ ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ကင္း႐ွင္းရန္ ပေပ်ာက္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ေလ်ာ့ပါးလာေသာ္လည္း ယခုထက္ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားတြင္  အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ မ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနပါေၾကာင္း၊  လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ Business က်င့္ဝတ္မ်ား လိုက္နာၾကရန္၊ UN Global Compact အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္  စစ္ေဆးရန္၊ ၾကပ္မတ္ေပးရန္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အစိုးရႏွင့္  ပုဂၢလိက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ၾကရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနရင္း တစ္ဖက္မွလည္း ျပည္သူမ်ား လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေရး၊ ေသာက္သံုးေရရ႐ွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရ႐ွိေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး တိုးတက္ေစေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေစေရးတုိ႔ကို တၿပိဳင္နက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနသည္ကို ေတြ႕႐ွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မိမိတုိ႔အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ဇဲြ၊ လံု႔လ စိုက္ထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။
သန္႔႐ွင္းသည့္ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရ၊ ပြင့္လင္းသည့္အစိုးရျဖစ္ေအာင္ မိမိအၿမဲတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနေသာ္လည္း အားရေက်နပ္မႈမ႐ွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါ ေၾကာင္း၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံနႈန္းတိုင္းတာသည့္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား အရ တိုးတက္မႈမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေနေသာ္လည္း ယခုထက္အမ်ားႀကီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ဟု  သံုးသပ္ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေျခ အေနကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအနက္မွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈအျပင္ လတ္တေလာ ေငြေၾကး အေျခအေန၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကို တင္ျပသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ မူေဘာင္ ျဖစ္ေပၚေရး တင္ျပသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာကံေဇာ္တို႕က ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ အေျခအေန၊ အခြန္အေကာက္ရရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈတို႕ကို  ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းက ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနအပါအ၀င္ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း မိမိတုိ႕အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ထင္သာ ျမင္သာေသာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္း၍ မရပါေၾကာင္း၊  အလားတူ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္ကို လက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားကို အားရေက်နပ္ေန၍ မရဘဲ တုိးတက္သည္ ထက္ တိုးတက္ေအာင္၊ ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္  အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားအေပၚ ကိုယ္တုိင္သိေအာင္လုပ္ရန္၊ ျပည္သူလူထု အသံကို နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား အေပၚ လက္ခံသုံးသပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး သုိ႕မွသာ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိရွိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း Mind - set မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္သလို သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္သာမက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ပါ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိရရွိထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရွ႕ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုဘ၀ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment