Friday, August 9, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၃ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္)
ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ ေပးအပ္လိုက္သည္-
   ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္း                                                              ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးသာလူေခ်                                                                            စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးေက်ာ္သိန္း                                                                               သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးေမာင္စံေ႐ႊ                                                                              စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးလွဟန္                                                                                 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးေအာင္သန္းတင္                                                                     လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးျမေအာင္                                                                                  စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန
   ဦးေက်ာ္ခင္                                                                                         လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

No comments:

Post a Comment