Thursday, August 1, 2013

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၁၀ / ၂၀၁၃ )

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (  ၁၀  / ၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္        ရက္
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ    ၂၆   ရက္ )
၁။ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို စည္းလုံး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါသည္။
၂။ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား အားလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလ်ာက္ မတူညီေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

၃။၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလက ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တစ္ခုအေပၚ အေျခခံ၍ လူမႈအသိုက္အဝန္း ႏွစ္ခုအၾကား ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၌ ေဈးဝယ္သူခ်င္း အခ်င္းမ်ားရာ၌ အုပ္စုခ်င္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္လည္း ဆူပူသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၄။ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဤျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း အင္အားအလြန္အကၽြံ သုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူ မည္သူ႕ကိုမဆို ဥပေဒႏွင့္ အညီ တားဆီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကိုလည္း မည္သည့္လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာဝင္မဆို ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈအတိုင္းအတာအရ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အေရးယူခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ စစ္ေဆးဆဲ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၅။ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အိုင္အင္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အင္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေစတနာရွင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အစိုးရမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ အသိုက္အဝန္းသို႔ မၽွတစြာ ေထာက္ပံ့ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ လူေနအေဆာက္အဦ လုံးခ်င္းအိမ္ (၉၆၀) လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ အနက္ (၉၄၅)လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီး၊ တဲတန္းလ်ား (၁၄၄၃) လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ အနက္ (၁၄၁၃)လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီး၍ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရာခ်ထား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေသာ အေဆာက္အဦ လုံးခ်င္းအိမ္ (၂၈၂) လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ အနက္ အားလုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီး၊ တဲတန္းလ်ား (၉၃၇) လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ အနက္ (၅၃၈)လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သူမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
၆။ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္မႈတို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အၾကား ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေကာင္းစြာ သိျမင္သလို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိသကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္စာနာ သည္းခံမႈမ်ား ရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သည့္ ရန္လို မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္သြားရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားေအာင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ဆန္႔က်င္သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
၇။ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ ပုံေဖာ္စြပ္စြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပုံေဖာ္ စြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ပို၍ ႐ႈပ္ေထြး သြားေစႏိုင္မည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။
၈။တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ညီၫြတ္စြာျဖင့္ သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားစြာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ အနာဂတ္ ကာလတြင္လည္း ယင္းသို႔ ညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္သြားေရးကို ေရွး႐ႈ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စနစ္သစ္ တစ္ရပ္အား ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အဓိက တာဝန္အျဖစ္ ခံယူႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
၉။ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ပုံမွန္ဘဝသို႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ေစတနာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ေစတနာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment