ဉပဒေ/နည်းဉပဒေ
၁။
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ
၂။
စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၃။
အဆိပ္မ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၄။
တိုင္းရင္းေဆးဝါး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၅။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း
၆။
အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၇။
သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္း
၈။
အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၉။
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ
၁၀။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္တယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ
၁၁။
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒၾကမ္း
၁၂။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း
၁၃။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ
၁၄။
တရားရံုးမ်ားကို မထိမဲ့ျမင္ျပဳမည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၁၅။
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၁၆။
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလ ွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၁၇။
၁၉၅၄ခုႏွစ္၊ ႏို္င္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္မ်ား (ဆင္ယင္ျပသမႈကန္႔သတ္ေရး) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၁၈။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒျပဌာန္း
၁၉။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒၾကမ္း
၂၀။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒၾကမ္း
၂၁။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အ႑ာေငြ အရသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၂၂။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ
၂၃။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူအက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသသည့္ ဥပေဒ
၂၄။
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႔ အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ
၂၅။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြဥပေဒ
၂၆။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္း ပညာတကၠသိုလ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၂၇။
ေရေၾကာင္းအတားအဆီးမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၂၈။
ျမစ္က်ဥ္းသြားလာေရး အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၂၉။
ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒၾကမ္း
၃၀။
ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း
၃၁။
တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၃၂။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ား
၃၃။
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း
၃၄။
ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေႏွင့္ယွက္ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
၃၅။
တိုင္းရင္းသားေဆးေကာင္စီကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၃၆။
အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၃၇။
ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၃၈။
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၃၉။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင္းေရွာက္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၄၀။
လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒၾကမ္း
၄၁။
တင္းေတာင္ပမာဏ စံသတ္မွတ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း
၄၂။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္စည္အမွတ္အသားမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း
၄၃။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
၄၄။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ သံုးစြဲေရးဥပေဒ
၄၅။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒၾကမ္း
၄၆။
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၄၇။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း
၄၈။
ေျမသိမ္း(သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
၄၉။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ
၅၀။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
၅၁။
ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ
၅၂။
၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၅၃။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ
၅၄။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၅၅။
ျမန္မာႏိုင္သားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း
၅၆။
ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း
၅၇။
ေျမသိမ္း (သတၱတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၅၈။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား
၅၉။
ရာဇဝတ္က်င့္သံုး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၀။
တရားမက်င့္ထံုး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၁။
ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၂။
တရားရံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္း
၆၃။
ကာလစည္းကမ္းသက္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၄။
လာဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးဥပေဒၾကမ္း
၆၅။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၆။
ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၆၇။
ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီးလာခံ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေႏွင့္ယွက္ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၈။
ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၆၉။
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြန္းက်င္မႈ လုပ္ငန္မ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၇၀။
သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒၾကမ္း
၇၁။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြဥပေဒၾကမ္း


3 comments:

  1. I want to download some Law and Provision.How can I do this?

    ReplyDelete
  2. ကျွန်တော် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ လိုချင်ပါသည်

    ReplyDelete
  3. ကျွန်တော် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ လိုချင်ပါသည်

    ReplyDelete