Saturday, July 22, 2017

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ေရသယံဇာတႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားဆိုင္ရာ တတိယအႀကိမ္ ကုလသမဂၢအထူးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းစကားေျပာၾကား


နယူးေယာက္ ဇူလိုင္၂၁
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ဇူလိုင္၂၀ရက္ ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္နံနက္၁၀နာရီတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ေရသယံဇာတႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားဆိုင္ရာ တတိယ အႀကိမ္ ကုလသမဂၢအထူးအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြရွိေစျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာျမႇင့္တင္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယေန႔အစည္း အေဝးက်င္းပျခင္းသည္ အခ်ိန္အခါ သင့္ျမတ္ၿပီး ေရသယံဇာတႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္ မ်ား၏  လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ထင္ဟပ္မႈရွိေစပါ ေၾကာင္း။
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေရသယံဇာတႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေရး တြင္အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾက ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လက္ရွိတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း(၆၆၀)ေက်ာ္သည္ ေရရွားပါးသည့္ ေနရပ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကလ်က္ရွိၿပီး ေသာက္သုံးေရမ်ားရရွိေရးအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင္စြာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း၊ ေဝးလံသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေရသယ္ယူရျခင္း၊ မသန္႔ ရွင္းေသာေရကို အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္းတို႔ကို ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနၾကရ ပါေၾကာင္း။
စင္စစ္အားျဖင့္ ေရသယံဇာတႏွင့္ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး မၾကာခဏတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုနယ္ပယ္ခ်င္း ျဖတ္ေက်ာ္ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိတတ္ပါေၾကာင္း။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ေရသယံဇာတႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ဆိုင္ရာ ျပႆနာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေရး အႀကီးဆုံးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္လာပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္လည္း ဆန္းဒိုင္မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ၂ဝ၃ဝ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္-၆ ျဖစ္သည့္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ မည္သူမၽွ ေနာက္က်န္ရစ္မေနေစေရးကို အေလးထား သည့္ “လူသားအားလုံးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရရွိေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေသာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတို႔မွ တစ္ဆင့္ခ်မွတ္ထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳထားၾကပါေၾကာင္း။
အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ၿပီးကုလသမဂၢ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ခ်င္း က်င္းပေဆာင္႐ြက္သည့္ ဖိုရမ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ပံ့ပိုးေထာက္ခံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ မိမိတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဆ တိုးေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သာမက ေရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔အတြက္ပါ ေဒသဆိုင္ ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား တိုးျမင့္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႁခြင္းခ်က္မရွိ ရင္ဆိုင္ေနရပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းအစရွိသည့္ေရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ႀကဳံေတြ႕ခံ စားရလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ျမန္မာ့ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ အဆိုး႐ြားဆုံးသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွာ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္သိန္းေလးေသာင္း ေက်ာ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီးလူဦးေရ (၂ဒသမ၄)သန္း အေပၚ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄ဒသမ၅) ဘီလီ ယံခန္႔ႏွင့္ ညီမၽွသည့္ ေငြက်ပ္ေပါင္း (၄ဒသမ၅) ထရီလီယံ တန္ဖိုးရွိသည့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေၾကာင္း။
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ကလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အမ်ား အျပားတြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အကူအညီအမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံက ထိခိုက္ခံစားေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မ်ားေပးအပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကို လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေရဖိုရမ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္အတူ တတိယအႀကိမ္အာရွ-ပစိဖိတ္ေရညီလာခံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္မွ၁၂ရက္အထိ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မ်ားကိုလာမည့္ ႏွစ္ဆန္း ပိုင္းအတြင္း ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၌က်င္းပမည့္ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ေရဖိုရမ္သို႔ တင္ျပ သြားရန္ရွိပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “၂ဝ၃ဝကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အေလးထားပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းေစမည့္ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ေဖၚထုတ္ထားပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔အေနျဖင့္ “စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရသယံဇာတ (၂၀၁၈-၂၀၂၈)” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ အျပည့္အဝေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံခ်က္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ေရသယံဇာတေပါင္းစည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ေအာင္ျမင္မႈရွိေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း သြားရမည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာ ေငြမတည္ ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အေရးေပၚရန္ပုံေငြႏွင့္ အမ်ိဳးသား သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြ တို႔ကိုတည္ေထာင္ထားပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယ ရန္ပုံေငြ အေနျဖင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္း အလႉရွင္မ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီလာသည့္ လႉဒါန္း ေငြမ်ားကိုလည္း လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ကိုခုခံရင္ဆိုင္ရာတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အာမခံထားရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံကိန္းသို႔လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ထားပါေၾကာင္း။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑တြင္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႔ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ပမာဏ အားျဖင့္ နည္းပါးဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း။   
ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၊နယ္သာလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရအရင္း အျမစ္အဖြဲ႕ တစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းလ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သုေတသန ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ား၊ေ ငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ရွာေဖြေရးႏွင့္ ေရအရင္း အျမစ္က႑စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
အမ်ိဳးသား ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အနာဂတ္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားမူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီေစမည့္ေရဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီးမိမိ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ အၾကား ၫွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တိုးတက္ ေစေရးအတြက္ “Integrated Flood Initiative(IFI) Country Platform”ကို မၾကာေသး မီက တည္ေထာင္ထားပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “၂ဝ၃ဝစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစ ေရးအတြက္ အားလုံးပါဝင္သည့္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္ျပည္သူ၊ ကမၻာ၊ သာယာဝေျပာမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔အေပၚ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု အသိေပးေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔၏ ယေန႔ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း “ႏိုင္ငံတကာ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိ ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အတူ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသမၼတ H.E. Mr. Janos Ader ၊ ေမာရိသွ်ပ္ႏိုင္ငံသမၼတ H.E. Mrs. Ameenah Gurib-Fakim ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ Liberal Democratic Party အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ H.E. Toshihiro Nikai  တို႔ကလည္း မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားၾကၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအိမ္ေရွ႕ မင္းသား HIH Naruhito၏ မိန္႔ခြန္းအား ဗီဒီယိုဖုိင္ျဖင့္ျပသသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေဘး အႏၲရာယ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ေရသယံဇာတဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Dr. Han Seung-Soo၊ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံဥကၠ႒ H.E. Mr. Peter Thomson၊ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Wu Hongbo တို႔က မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားၾကသည္။ အစည္းအ ေဝးသို႔ ျမန္မာ၊ ဟန္ေဂရီ၊ ေမာရိသွ်ပ္၊ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္၊ အေမရိကန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မြန္ဂို လီးယား၊ ဘရာဇီး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဖီဂ်ီ၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ား အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ၊ ေအဒီဘီႏွင့္ ေရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ  ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေရသယံဇာတႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဂ႐ုျပဳအာ႐ုံ စိုက္လာမႈ တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ရယူေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၀၃၀ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္၊ ဆန္းဒိုင္မူေဘာင္ သေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့ေရေန႔မွစ၍ အေကာင္ အထည္ေဖၚမည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရသယံဇာတ (၂၀၁၈-၂၀၂၈) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ စီမံခ်က္ အပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူထားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အစည္း အေဝး၏ Theme တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ လာမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ေရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာက႑မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ပံ့ပိုးေပးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၾကသည္။
အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ေန႔လယ္စာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။
ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ ဂ်ာစီၿမိဳ႕ႏွင့္ဟိုဘိုကမ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ေရႀကီးေရလၽွံမႈ တားဆီးေရး ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာၾကရာ ရာတြင္၊ ဂ်ာစီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကုလသမဂၢ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရး (UNISDR) ၏ “ၿမိဳ႕မ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး (Making Cities Resilient)” ကိုျမႇင့္တင္အေကာင္အထည္ေဖၚေနသူ Dr. Alexander Mirescu၊ Innovation ကုမၸဏီၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Brian Platt  ႏွင့္ဂ်ာစီၿမိဳ႕ စည္ပင္ သာယာ ေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား သာမက၊ ေဒသခံ လူထုအၾကား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကသည္။
ထို႔ေနာက္လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရန္ပုံေငြသီးျခားထားရွိ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment