Wednesday, July 12, 2017

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္(ပုံစံ-၃) ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၂
 
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ဗဟုိ  ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမွင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္  မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ ခရိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာ ေက်းရြာအုပ္စု အနာႀကီးေရာဂါ ေဆးရုံမွ ျပန္လည္ စြန႔္လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားအား နံ႕သာၿမိဳင္ ေက်းရြာ မူလေတာင္သူ (၃၁၈)ဦးထံသုိ႔ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ-၃) ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယ သမၼတက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ  ေရနံ႔သာအနာႀကီး ေရာဂါကု ေဆး႐ုံအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမ ၁၉၄၆ ဒသမ ၄၀ ဧကအနက္ ေဆး႐ုံအသုံးျပဳရန္ အမွန္ တကယ္လိုအပ္သည့္ ၆၁၇ ဒသမ ၁၁ ဧက ကို အသုံးျပဳၿပီး က်န္ ၁၃၂၉ ဒသမ ၂၉ ဧက ကုိ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ အထဲမွ စိစစ္ၿပီး ဧရိယာ ၂၀၈ ဒသမ ၃၅ ဧကကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေျမဧရိယာ ၁၄၀ ဒသမ ၅၁ ဧကကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။

ယေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ေျမဧရိယာ အတြင္းမွ ေျမဧရိယာ ၃၂၁ ဒသမ ၂၆ ဧကအား ေတာင္သူ ၃၁၈ ဦးကို ထပ္မံေပးအပ္ ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေပးၾကသည့္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီအ ဆင့္ဆင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ 

မိမိတို႔အစိုးရ အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းၿပီး စိစစ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႕အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ုံးကသာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူ ေျဖရွင္းရမႈမ်ိဳး ရွိႏိုင္ေၾကာင္း။

အလႊာစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မိမိတို႔ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္  ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းၿပီး ကာယကံရွင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို မွန္မွန္ ႏွင့္ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္လုိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လယ္ယာ ေျမကို စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားလာသည့္ အတြက္ လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕လာရသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို ကာမိေအာင္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း မရသည့္ အေျခအေနကို သက္သာေအာင္ ကုစားေပးႏိုင္ေရးကိုလည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။

ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သီးႏွံေပၚခ်ိန္၌ ထိုက္သင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္း ရရွိေစေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး စရိတ္ေခ်းေငြ ပိုမိုတိုးတက္ ရရွိေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း။ 

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈ စီးပြားဘ၀မ်ား ျမင့္မား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာကိုပစ္၍ ေရျခားေျမျခားတြင္ လက္လုပ္လက္စား သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးမ်ားမွ တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ေရးသည္ အဓိကက် အေရးပါေနသည္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေရာက္ရွိေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ေျမယာမ်ားကို တန္ဖိုးထားၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းကို သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကိုင္သြားၾကေစ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္  အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စီစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးက မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာ ေက်းရြာအုပ္စု အနာႀကီးေဆးရုံမွ ျပန္လည္စြန႔္လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားအား နံ႕သာၿမိဳင္ ေက်းရြာ မူလေတာင္သူ (၃၁၈)ဦးထံသုိ႔ ယာယီ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ-၃) မ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေန မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ 

ယင္းေနာက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊  တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္း၊ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ေဒါက္တာ သက္ခိုင္၀င္း၊ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာ တင္ထြဋ္တို႔က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႕သာ ေက်းရြာအုပ္စု အနာႀကီး ေရာဂါေဆးရုံမွ ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားကုိ နံ႔သာၿမိဳင္ေက်းရြာမွ မူလ ေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္ မ်ားထံ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ-၃) မ်ားကုိ ေပးအပ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်မ္္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ရုံးမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကုိ ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။ 

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ မႏၱေလး အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရုံႀကီးသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဇူလိုင္ ၅ရက္က အသဲအစားထိုး ကုသမႈ ခံယူခဲ့သည့္ ေဒၚ၀င္းျမႏွင့္ အသဲလွဴ ဒါန္းခဲ့သည့္ ၄င္း၏ တူမျဖစ္သူ မနီလာ၀င္းတုိ႔အား ႀကည့္ရူအားေပး စကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတအား ေဆးရုံႀကီးခန္းမ၌ အသဲခဲြစိတ္ကု ဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဦးရွိန္ေအးက အသဲအစားထိုး ခဲြစိတ္ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ ေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚတင္တင္မိုးက ေဆးရုံဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ ဌာနႏွင့္ ကုသေဆာင္အေျခအေန၊ အထူးကုဌာနမ်ား ဖဲြ႕စည္းထားမႈ၊ ၀န္ထမ္း အင္အားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

မႏၱေလး အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရုံႀကီး အေနျဖင့္ အသဲအစားထိုး ကုသမႈကုိ ပထမဆုံး  ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ မုံရြာၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကုိ ၾကည့္ရႈကာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ  ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ မုံရြာၿမိဳ႕ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ တက္ေနမႈႏွင့္ ေရေဘး ကာကြယ္ေရးတာ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကုိ လိုက္လံ ၾကည့္ရႈရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏွစ္အလိုက္ ျမစ္ေရတက္မႈ အေျခအေန၊ လက္ရွိေရတက္ ေနမႈႏွင့္ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ တုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရမွာ စုိးရိမ္ေရမွတ္ထက္ ၄၈ စင္တီမီတာ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း ေရေဘး ကာကြယ္ေရးတာ ျပဳျပင္ထားမႈေၾကာင့္ လက္ရွိေရမ်က္ႏွာျပင္ ထက္ ၅ေပေက်ာ္ အျမင့္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ မုံရြာၿမိဳ႕ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ ရိပ္သာသုိ႔ ေရာက္ရွိရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားဇုန္ ၆ဇုန္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ ေရးဆဲြထားမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပၾကရာ ဒုတိယ သမၼတက ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

 (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment