Friday, July 7, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး(၂၆)ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္  

ယခုအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္(A)မွ အိမ္ေထာင္စု ၆၈ စုကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဇုန္(B) ဧရိယာ(၂-၁)ႏွင့္ ဧရိယာ(၂-၂)အေရွ႕မွ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရမည့္ အိမ္ေထာင္ စုေပါင္း ၉၁ ခုအတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၆) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး၏ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းအတြက္ မည္သို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရသူႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ၿပီးသူ မည္မွ်ရွိသည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထုိသုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ၿပီးသူ ၁၄၃ ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္(A)အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားကို ေက်ာက္တန္းၿမိ္ဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ သာယာ ၃ ရပ္ကြက္ရွိ (၂၅ ေပ x ေပ ၅၀) အက်ယ္ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္းတန္အိမ္မ်ား အစားထုိး ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားသူမ်ားထဲမွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္သူမ်ား အတြက္ စက္ျပင္ သင္တန္း၊ ကားေမာင္းသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္သင္တန္း၊ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရးသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာသင္တန္း၊ ဂ်ပန္စာသင္တန္း၊ မိႈစုိက္ပ်ဳိး နည္းသင္တန္း စသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားအား ၎တို႔၏ဆႏၵႏွင့္အညီ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ စက္႐ံုမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ အား Cash Assistance အျဖစ္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀၀ ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားခံ ရသူမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမ ၃ ဧကကို ရပ္ရြာပိုင္ေျမအျဖစ္ ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေမးခြန္းရွင္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအျဖစ္ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို လြတ္လပ္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ ေျမသိမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းဆုိသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ မွန္ကန္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရး ဇုန္(A)တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဇုန္(B) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ခြင့္ မရရွိသည့္ အတြက္ မေက်နပ္ဘဲ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိစစ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ငပုေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းေအာင္၏ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေလ့ ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦ (Cyclone Shelter) မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ နာဂစ္အၿပီး Cyclone Shelter မ်ားတည္ ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ဇြန္လအထိ Shelter (၁၄)လံုး တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လွ်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေသာေဒသျဖစ္ျခင္း၊ လူဦးေရႏွင့္ Cyclone Shelter အေရအတြက္ မမွ်တျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေအာင္ အသင့့္ျပင္ဆင္ထားရွိရာတြင္ Cyclone Shelter ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္းသည္ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ေဒသအတြက္ ဘက္စံုအသံုးျပဳ၍ ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ Cyclone Shelter (၉)လံုးကို င႐ုတ္ေကာင္းေက်းရြာ ရပ္ကြက္(၁)၊ နတ္ေမာ္ ေက်းရြာ၊ ကြင္းဘက္ေက်းရြာ၊ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္း အပုိုင္း ဆီေလာင္ေက်းရြာ၊ ေရသိုးေက်းရြာ၊ ဟဲလက္ေက်းရြာ၊ ခေမာက္ေမာ္ေက်းရြာ၊ ကံခ်ဳိင္ေက်းရြာႏွင့္ ဇီးခ်ဳိင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း Cyclone Shelter (၉)လံုး ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘရွိန္၊ ေမာက္မယ္မဲႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၊ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအာမိုးဆီႏွင့္ စစ္ကိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သိန္းတို႔၏ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုပ္ငန္း စတင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ မည္သည့္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေဒသခံမ်ားအား ရွင္းျပေပးေရး၊ ကဒူးႀကီးေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာၾကသူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ၎တို႔ဘ၀လံုျခံဳေရးအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးေရး၊ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ေပးေရး၊  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈ ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းတုိ႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တင္သြင္းသည့္ “ခရစ္ယာန္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အား လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူ အတည္ျပဳျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာ္သူထက္၊ ေအးေအးသန္႔ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment