Thursday, June 1, 2017

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႕ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၅/၂၀၁၇)ကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႕ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၅/၂၀၁၇) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၱေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မိုးေအာင္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ က႑အသီးသီး တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပေခ်းေငြရယူၿပီး စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ထပ္မံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါက မေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ေၾကြးၿမီ ျပႆနာ သံသရာလည္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိုင္ငံျခားေခ်းေငြ ရယူသည့္အပိုင္းတြင္ ပို႔ကုန္တိုးျမင့္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားသြင္းကုန္အစားထိုး၊ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လယ္ယာႏွင့္ သားငါးက႑၊ သတၱဳက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမ်ားတြင္ စနစ္တက် ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြရယူၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ အလက္မ်ား စနစ္တက် ျပဳစုေကာက္ယူၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း အေပၚမူတည္ကာ အျပန္အလွန္ သံုးသပ္ၿပီးမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသင့္ပါေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းႀကီးျမင့္ၿပီး ကတိေၾကး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္မ်ား ေပးေဆာင္ရကာ ဆိုင္းငံ့ကာလႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလတိုေတာင္းသည့္ ေခ်းေငြ မ်ိဳးကို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မျဖစ္မေန မေဆာင္ ရြက္လွ်င္မရသည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးအတြက္သာ ေခ်းယူသင့္ပါေၾကာင္း၊ Grant Element သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ိဳးအရ သက္သာေသာ အတိုးပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေခ်းယူမႈကို စိစစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ေခ်းယူရာတြင္လည္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။ထို႔အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄)မွ ဦးသန္းစိုး (ေဘာဂ ေဗဒ)၊ လိြဳင္လင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သီ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္း၊ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၊ တပ္မ ေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စံဦး၊ လိႈင္းဘြဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္  က်ိဳက္လတ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရန္လင္းတို႔က ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။
အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ေခ်းေငြေက်ာ္လြန္မႈမွာ ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ ေပၚခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာသည္ ပထမဆံုးအစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာ ထား မွတ္ခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၏ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ပို္မိုေကာင္းမြန္သည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေစရန္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပို္မိုႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္သေဘာထား မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ထို႔ျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းလြင္အစား ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေန၀င္းအား လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သက္ထြန္းေအာင္အစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္စန္းခ်စ္အားလည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတို႔အၾကား သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ တံု႕ျပန္ျခင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္ ဆန္းစစ္ခ်က္အား ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးသူစာရင္း မွ်ေ၀ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာဖလွယ္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ တံု႕ျပန္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားဖလွယ္ ႏုိင္ျခင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုရရွိႏို္င္ျခင္း၊ အေရး ေပၚတံု႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ စုစည္းမႈမရွိေသာ အလြတ္သေဘာေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ တိုက္တြန္းခ်က္အမွတ္ ၂၀၄ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေပးသင့္ပါေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပသည္။စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ေရးႏွင့္ တိုက္တြန္းခ်က္ အမွတ္ ၂၀၄  မွတ္တမ္းတင္ ႏုိင္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ရွိပါက အမည္ စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄)မွ ဦးသန္းစိုး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃)မွ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅)မွ ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂)မွ ဦးၾကည္၀င္းတို႔က ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခန္း၊ ပုဒ္မမ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ ခ်က္၊ အဓိပၸာယ္ျပ႒ာန္းလို္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုသည့္ အခ်က္မ်ား အေပၚ အႀကံဳျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာကြဲလြဲေသာ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္ တနသၤာ ရီတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀)မွ ဦးစိုးသိန္း (ခ) ဦးေမာင္စိုး၊ လြိဳင္လင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သီ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀)မွ ဦးလားလ္ မင္းထန္ တို႔က ဥပေဒၾကမ္း၏ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခန္း၊ ပုဒ္မမ်ား၌ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ အႀကံဳျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ အတည္ျပဳရယူျခင္းကို ဇြန္ (၆) ရက္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။  

မ်ဳိးျမင့္၊ မီမီၿဖိဳး (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment