Sunday, September 4, 2016

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၃
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု စတုတၳေန႔ကို ယေန႔နံနက္(၉) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန -၂ ၌ ဆက္လက္ က်င္းပသည္။


အစည္းအေ၀းတြင္ သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္ျမင့္ထြန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး တို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
စတုတၳေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တင္ျပၾကသည္။
ျပည္သူမ်ား၏လက္ေတြ႕ဘ၀ကိုျမႇင့္တင္ေပး
အစိုးရအစုအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ၾကည္က စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈး ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေစရန္ မိမိတို႔အားလံုးက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တက္ညီလက္ညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကဦးေဆာင္ျပီး ပုဂၢလိက ဘက္ကလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းလာသည့္ေဒသမ်ား တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသစ္မ်ား တည္ေထာင္သည့္ ေနရာတြင္ လူမႈေရးအရတာ၀န္ရွိမႈကိုလည္း လိုက္နာရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသြားရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း။
အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေစ ရန္အတြက္ တိုက္တြန္း ေစ့ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ၾကိဳဆိုလက္ခံ ႏိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့သည့္ လူငယ္ မ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရးအခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို လည္း ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျပီးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ႏိုင္ငံလံုးျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည့္အလားအလာမ်ားသည္ လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က ယမ္းေငြ႕မ်ားႏွင့္ ေ၀ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို မီးခိုးတလူလူေ၀ေနသည့္ စက္ရံုမ်ား၊ အလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ အစားထိုး ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ ၾကိဳးစားၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည္။
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္
ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးငိုင္ဆာခ့္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိျခင္း၊ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ(၃)ရပ္ ပိုင္းျခား က်င့္သံုးျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုး ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားပါရွိရံုျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သီအိုရီ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ သည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏၀ိေသသ လကၡဏာ မ်ားပါရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဟုေခၚဆို၍ မရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လိုအပ္ေနသည္မွာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္၏သေဘာတရားကို ကိုးကား၍ တည္ေဆာက္မည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳး မဟုတ္ ပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိျပီး၊ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိ သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳးကို လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူနည္းစုမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာ ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးျပီး အာမခံ ခ်က္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳဘဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခ်ိဳးတူပါ၀င္၍ တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းရရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီး၏ လက္ေအာက္တြင္ထားရွိရမည္ ျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ျပဌာန္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိျပီး ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးတာ၀န္ကို ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
အခြန္ေကာက္ခံ ရမည့္ နယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္
တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုးဦး က တိုင္းေဒသၾကီး (သို႔) ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးပိုင္းဆိုင္ရာ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ျပီး ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း မ်ားျဖင့္သာ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားအတိုင္း စနစ္တက်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အခြန္ ေကာက္ယူ ရာတြင္ အခြန္ႏႈန္းထားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းထက္ အခြန္ေကာက္ခံရမည့္ နယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလူဦးေရး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း။

တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခြန္စနစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ စနစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံသူ၀န္ထမ္း မ်ားအပါအ၀င္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔ တားျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြေကာက္ခံရရွိမႈ အခ်ိဳးအစား ပမာဏတူ ညီမႈမရွိႏိုင္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အခ်ိဳးညီစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ မွခြဲေ၀မႈကိုလိုအပ္သလို ထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
စားပြဲ၀ိုင္းေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း
လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ဦးသိမ္းေဆြ က လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူကို ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  တိုင္းရင္းသားအားလံုးလက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတစ္ခုလံုး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ အာဃာတကင္းစင္ျပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀လံုျခံဳ၊ ေအးခ်မ္း ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တူညီေသာအခြင့္အေရးရရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာစစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
UPDJC ၏ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တို႔ပါ၀င္ေသာ (၃)စုပါ အစုအဖြဲ႕တြင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါ၀င္ရန္ တင္ျပျခင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ၾကီးမွာျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ (၂၁)ရာစုပင္လံု၊ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းၾကီး အျပီးတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လူမ်ိဳးအလိုက္/ ေဒသ အလိုက္/အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီး၊ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံၾကီး၏ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္မ်ားမွတဆင့္ ရရွိလာေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ (Union Accord)ကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းအတည္ျပဳရာတြင္ ပိုမို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
စီမံကိန္းမ်ားကို ယာယီအားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္း 
ထား၀ယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီမွ ဦးေအးမင္း က    အခြန္ႏွင့္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀မႈမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္ ခြဲေ၀ခံစားသင့္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳး အစားကိုတိက်စြာ သတ္မွတ္ေရးမ်ားစြာ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ အခြန္ႏွင့္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀မႈ အခ်ိဳးအစားကို ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ ခုိင္မာသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ သဘာ၀ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားကို အမွီျပဳျပီး သဟဇာတျဖစ္စြာ အသက္ေမြးမႈ ျပဳၾကရသည္ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔ေဒသမ်ားရွိ သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေၾကာင္းျပဳကာ ေျမယာဧကသိန္းသန္းခ်ီအား ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အားမေပးပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမည္ခံကာ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ား ျပန္ေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္ေပးရန္လည္း အေလးအနက္တိုက္တြန္းလို ပါေၾကာင္း။
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊သစ္ေတာ၊သတၱဳစသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာ၀သယံဇာတကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္အခ်ိဳးညီစြာစီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရရွိ ေရးသည္ အေရးပါပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုအစိုးရ၏လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မရရွိမီစပ္ၾကား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိသယံ ဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားထပ္မံခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ရွိႏွင့္ျပီး စီမံကိန္းမ်ားကို ယာယီအားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည္။
ေခတ္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္
တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္၀င္းထြန္း က အစိုးရအဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ သယံဇာတအသစ္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကိုလည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚခ်ိန္ဆ၍ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္သယံ ဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ခြဲေ၀မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္မွ်တရန္ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 
သယံဇာတ၀င္ေငြမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သယံ ဇတအေပၚ အေျခမခံသည့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာအစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္လို အပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မား ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား တိုးတက္အားေကာင္း လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မတူျခားနားမႈမ်ား ေပါင္းစည္းထား
ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားမွ ဦးေဇာ္ေဌး က ႏိုင္ငံေရးအရၾကည့္မည္ဆိုပါက လူမႈဘ၀၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို အေျခခံ၍ အခ်ိဳးညီျဖစ္သင့္ သည္ဆိုသည္ကို အမ်ားဆံုး စဥ္းစားတတ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံကိုအလ်ားလိုက္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေျဖကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္ အေျခအေန၊ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ပထ၀ီ၀င္ ေဘာဂေဗဒအေျခအေနမ်ားကို ဆက္စပ္စဥ္စားၾကဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ မတူျခားနားမႈမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ အျပင္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသႏၱရဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္ မ်ားသည္ ပထ၀ီကေပးသည့္ ျဖစ္တည္မႈ အေျခအေနအရ ဗဟိုအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀ေနသည့္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈကို မွီခိုစရာ မလိုဘဲ ရည္တည္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳးညီဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳးမညီဖက္ဒရယ္ဆိုသည့္ မူသေဘာကို ဦးစြာေရြးခ်ယ္ ရန္  အေရးၾကီးေၾကာင္း။
ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စသည့္ပိုင္းျခား ကြဲျပားမႈကို ခြဲေ၀ျခင္းျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါပိုင္းျခားမႈမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၀ိေရာဓိအသြင္ေဆာင္ပါေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ခုေပါင္းစည္း မႈေအာင္ျမင္ျပီး ဟန္ခ်က္တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ေသာ့ခ်က္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ ေဒသႏၱရမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာကို ျမွင့္ တင္ ေပါင္းစည္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဘံုအမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ၀ိေသသလကၡဏာ National Identity ကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာခြဲေ၀မႈ Power Sharing၊ အခြန္အေကာက္ခြဲေ၀ေရး Tax Sharing၊ သယံဇာတခြဲေ၀ေရး Resource Sharing ႏွင့္တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ယူမႈခြဲေ၀ေရး Accountability Sharing လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
အဂၤါရပ္ (၇)ရပ္
ပအို၀့္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ခြန္စိုးျမင့္ က ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅၃ - (က) ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ေပးထားသလို ျဖစ္ေသာ္ လည္း ပုဒ္မ ၅၃ - (ယ) ၊ (င)၊ (စ) တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားတန္း တူေရးကို ျပန္လည္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါေၾကာင္း။

၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဖ.ဆ.ပ.လ ပဏာမညီလာခံတြင္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒညိႇႏိႈင္း ေရးဆြဲၾကရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ၾကစဥ္က  အဂၤါရပ္ (၇)ရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခခံ အဂၤါရပ္(၇)ရပ္မွာ ပထ၀ီအေနအထားအရ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရွိျခင္း၊ ဗမာစကားႏွင့္ မတူေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းရွိျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳး တည္းရွိျခင္း၊ ရာဇ၀င္ အစဥ္အလာတစ္မ်ိဳးတည္းရွိေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရးလံုေလာက္မႈရွိေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္ျခင္း၊ လူဦးေရအေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေနထိုင္လိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ အထက္ပါဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ေရးဆြဲမည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ေကာင္း၊ လူမ်ိဳးအမည္နာမႏွင့္ ပထ၀ီကိုေပါင္းစပ္အေျခခံထားေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းကာ လက္ရွိပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို အေျခခံျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ပအို၀္းလူဦးေရ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိေသာ အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားကို စုစည္း၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားျပည္နယ္အျဖစ္ ျပည္နယ္ သစ္မ်ား ေပၚထြန္းခြင့္ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္
တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္း က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ကိုအေျခခံ၍ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁) ရာစုပင္လံုမွ လမ္းဖြင့္ေပး ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ပါ၀င္ေလွ်ာက္လွမ္းျပီး ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုႏွင့္ အညီ DDR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ကာလအတြင္း မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ DDR/SSR လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျမန္ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ မ်ားကို ၃ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ကိုေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကိုမ႑ိဳင္ျပဳျပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္း
တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္ က မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ကစ၍ အေရးႀကီးသည့္ ႏို္င္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္အတူ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို စစ္ေရးႏွင့္ မေျဖရွင္းဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မည္သို႔ပင္လုပ္ေနေသာ္လည္း ေသနတ္သံ မတိတ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ အလွမ္းေ၀းသြားႏိုင္သကဲ့သို႔ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ညီလာခံႏွင့္အတူ ေနာင္က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚတြင္ လည္း ယံုၾကည္မႈအားနည္းေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိုလည္း အားနည္းေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေရးႀကီးဆံုး ဦးစားေပးအဆင့္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မွန္ကန္မွ်တသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည့္ေနရာတြင္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမ အစည္း အေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္း၊ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူ ၇၂ ဦး၏ သေဘာထား တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသြား ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္ေရး တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္း၊ ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး တို႔က ဖတ္ၾကားတင္ျပၾကရာ သဘာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က   ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။
(ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေက်းဇူးတင္စကားကို သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။)
ယင္းေနာက္ သဘာပတိ   ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ က နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ မိမိတို႔၏ အျမင္မ်ားကို တင္ျပသြားၾကသည့္ အေပၚတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တူညီမႈမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ အေျဖရွာႏိုင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အေျဖႏွင့္ ေ၀းေနေသးသည့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားလည္း ရွိၾကပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ မတူသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီႏိုင္ သည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျဖထြက္ရွိေအာင္ မည္သို႔ညႇိႏိႈင္းမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ မိမိ၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအေပၚတြင္ ညႇိႏိႈင္းၾကရမည္ဟု  ပညာရွင္မ်ား ေရးသားထားသည့္ကိုိ ေလ့လာဖူးပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို  ဘာေၾကာင့္လိုခ်င္ရသည္ဟု ျပန္လည္ေမးျမန္းၾကည့္ပါက  အက်ဳိးစီးပြားကဘာလဲဆိုသည္ကို မိမိတို႔ ပိုမို နားလည္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုညီလာခံႀကီးအၿပီးတြင္ ယခုထက္ပိုမိုနက္နဲ႔ရႈပ္ေထြးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ကို စနစ္တက်စီမံအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  မူေဘာင္ေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္တြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးစရာမ်ား မ်ားစြာရွိအံုးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား   ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ကို သေဘာတူညီမႈရမွ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး  အဆိုပါလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက သက္ဆုိုင္ရာ က႑အလိုက္ ေလ့လာ အေျဖရွာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ အေျခခံမူကို လက္ထဲတြင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဆိုပါက အဆိုပါက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား  လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္  အတိတ္မွ အမုန္းတရားမ်ား ျပန္လည္ႏိႈးဆြၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ပိုမိုအရွိန္ျမင့္လာတတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ား လက္ဦးမႈရရွိေရးအတြက္ ေအာက္ေျခလူထုကို လႈံ႔ေဆာ္စည္းရံုး မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ၿပီး ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးထက္ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ပိုမိုအစြန္း ေရာက္သည့္ အမုန္းတရားမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို  သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ယခုညီလာခံမွ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္မည္ဆိုသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ စမွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   ယင္းစမွတ္၏ေနာက္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားစြရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအျမင္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ သမိုင္းအေမြကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား တသသႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအစည္း အေ၀း ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။    

No comments:

Post a Comment