Friday, September 2, 2016

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ  ၂

အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာကို ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္စည္းအေ၀း ၂၅ ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးသိန္းလြင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသည္။


ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔လာသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးသိန္းလြင္က ယင္း႐ုပ္ သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ေလ့လာစိစစ္ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ကို ဆက္လက္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေအးက ဤဥပေဒသည္ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအရ ႐ုပ္သိမ္းရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို အကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ယခု ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ထား သည္ဟု ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္း႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္ စာရင္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးျမင့္ႏုိင္၏ ရခုိင္ ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အေျခခံပညာထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၿမိဳ႕မ ေက်ာင္းအား (၂၀၀ × ၃၀ × ၂၅)ေပ ႏွစ္ထပ္ RC ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက လက္ရွိအေျခအေနအရ ၿမိဳ႕မအေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ စာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးမွာ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ၁ အခ်ဳိး ၄၅၊ အလယ္ တန္းအဆင့္တြင္ ၁ အခ်ဳိး ၃၈၊ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ၁ အခ်ဳိး ၄၅ ျဖစ္သျဖင့္  စာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ လံုေလာက္မႈ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အေဆာက္အဦမ်ား စိစစ္ခ်ိန္တြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းထားသည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားႏုိင္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတုိ႔ကို အထူးစီမံကိန္းခ်မွတ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး ေဆြးေႏြးၾက သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေ၀စိန္ေအာင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ စာေပသင္ၾကားႏုိင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေခတ္တြင္ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးၾကရပါေၾကာင္း၊ ပညာတတ္မွ အေကာင္း၊ အဆိုး ေ၀ဖန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ မိခင္ဘာသာစကားကို အေျချပဳေဆာင္ရြက္မွသာ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးစုိင္းသန္းႏုိင္က ကမၻာေပၚတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈရွိေနပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔က တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္မ်ားအနက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အခက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား လံုေလာက္ ေအာင္ရွိၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့ေသာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ သည္ ဗ႐ုတ္သုတ္ခကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္တုိင္း ပညာတတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္တံုတရားကို သံုးႏုိင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာသည္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရး အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။


အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ရပ္နားလုိက္သည္။ 

No comments:

Post a Comment