Friday, August 26, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုိင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ


ေနျပည္ေတာ္  ၾသဂုတ္ ၂၆
ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က “ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုိင္နက္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ားဥပေဒ”ကို တစ္ပုိဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူ၍ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)မွ ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္က “ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုိင္နက္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ားဥပေဒ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က အတည္ျပဳေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံး အျဖတ္ျဖင့္ ယင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးေဖခ်စ္၏ “ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားကုိ အႏၲရာယ္မွကယ္တင္မည့္ မိုင္းရွာ မိုင္းဖ်က္ ဆီးေရးစီမံခ်က္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အတည္ျပဳပါ ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ မိုင္းစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားကို ရွာေဖြ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မိုင္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳပါ၀င္ၿပီးရက္ေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း မိုင္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းစသည္ တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနအရ စာခ်ဳပ္ပါတာ၀န္ရွိမႈမ်ားကုိ လိုက္နာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိ မရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ အတည္ျပဳပါ၀င္ရန္ သင့္ မသင့္ သုံးသပ္စဥ္းစား သင့္ပါေၾကာင္း။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မိုင္းအသုံးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရယူလ်က္ရွိရာ မိုင္းအသိပညာ ေပး ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈဆိုင္ရာ မိုင္းရွင္းလင္းေရး သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕ မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားကုိ မိုင္း အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဖာပြန္-ေခါပုတ္-နတ္ေတာင္-ဒါးကြင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မုိင္းရွင္း လင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ သုမြဲထ-ျမစ္ဆုံ ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ မုိင္းရွာ မိုင္းဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကား ခဲ့သည္။
ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေဒၚနန္းနီနီေအး၏ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိလိုေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္က ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီး ဌာနတို႔ကို အရာထမ္းရာထူးေနရာ ၃၇၀၊ အမႈထမ္းရာထူး ၇၆၁ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၁၃၁ ေနရာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အသုံးစရိတ္ရန္ပုံေငြကို လည္းေရးဆြဲၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
၀န္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားေရး ရာ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈျပကၡဒိန္ေရး ဆြဲႏိုင္ေရး၊ ဌာန၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Bottom Up စနစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ႐ုံးမ်ား သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး မ်ား၏ ႐ုံးအဖြဲ႕မ်ားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းမႈေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္အခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါ ၀န္ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚအေျခခံ၍ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနသည္ တိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကုိလည္း ေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment