Wednesday, August 24, 2016

“သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ ဥပေဒၾကမ္း” အား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနျပည္ေတာ္  ၾသဂုတ္ ၂၄
ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလုံးကို အေသးစိတ္ ေလ့လာသည့္ အခါ အေျခခံက်ၿပီး အေရးႀကီးသည့္  အေျခခံနည္းပညာ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ သုေတသန ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထား တာ၀န္ ေပးမႈမ်ား မပါရွိသည့္ အျပင္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ဦးတည္ ေရးဆြဲ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေသာ ေၾကာင့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ မခိုင္မာဘဲ ေလထဲ တိုက္အိမ္ ေဆာက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၂)မွ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ က ေျပာၾကားသည္။

ဦးေက်ာ္ႏိုင္က သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၏ သင္႐ုိး ၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္ အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပး ျခင္း၊ အရည္အေသြး နိမ့္က်ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ထုတ္လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အရည္ အေသြးျမင့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ အေတာ္ဆုံး ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ ေခၚယူ၍ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ သုေတသန၀န္ထမ္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္္ေစရန္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း တို႔ကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယေန႔ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္း ထားသည့္ “သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈)မွ ဦးမ်ိဳး၀င္းက ဤဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္စု တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏ တီထြင္ ဖန္တီးမႈကို ေထာက္ပံ့ အားေပးၿပီး ႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္ျခင္းထက္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကိုျပ႒ာန္းၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပ႒ာန္းေနက် ဥပေဒမ်ား အတိုင္း တီထြင္သူ မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရး  ရည္ရြယ္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု ခံစားရပါေၾကာင္း။
ဥပေဒတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ ထူးခၽြန္သူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အက်ိဳး ခံစားခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရန္ စသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္တြင္ တစ္ခုမွ မပါ၀င္သည့္ အျပင္ ပုဒ္မမ်ားထဲတြင္လည္း ပါ၀င္မႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႔ျပင္ ဦးမ်ိဳး၀င္းက မိမိ္တို႔ႏိုင္ငံကို နည္းပညာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ေရွး႐ႈပါက ပုဂၢလ တီထြင္သူမ်ားကုိ အားေပး ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး ၎တုိ႔၏ တီထြင္မႈမ်ား အခိုး မခံရေစရန္ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ ေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ိဳး ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တီထြင္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ မက္လုံးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေခါင္းစီးမ်ား၏ ေအာက္တြင္ ၎တို႔ စိတ္၀င္စားမည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို စုစည္း ေဖၚျပေရးဆြဲ သင့္ပါေၾကာင္း၊ မူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ဤဥပေဒထဲတြင္ တီထြင္သူမ်ား၏ တီထြင္မႈမ်ားကုိ အကာ အကြယ္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း ေရးဆြဲသင့္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သန္းထြန္း (ကန္တုန္) က သိပၸံပုိင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ တီထြင္ ႀကံဆမႈမ်ားကို ခုိးယူေနသူမ်ား ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ဦးခ်င္းမွအစ အသင္းအဖြဲ႕အလိုက္ အထိ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္  မသမာသူမ်ားအႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ႐ုပ္သိမ္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ သိန္းႏွစ္ရာ၊ သိန္းသုံးရာ သတ္မွတ္ျခင္းအစား ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ထုိ႔ျပင္ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ဘ၀ႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ အားထုတ္မႈ၏ အသီးအပြင့္ကို ႏုိင္ငံေတာ္က မိမိ္ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးအား တန္ဖိုးထား ေလးစားၿပီး အကာအကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး လုံေလာက္ေသာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ျပ႒ာန္းထားရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းထြန္းက ေဆြးေႏြးသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦး၀င္းျမင့္က ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္သည့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဤဥပေဒကို အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္အထိ ႏႈိ္းေဆာ္ ဆက္စပ္ ေပးပါက ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။
အစဥ္ေလ့လာ သင္ယူေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေရးဆိုသည့္ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ အရ ေက်ာင္းသားလူငယ္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လုိက္ျဖစ္ေစ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈျပပြဲမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္  ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္ တီထြင္လိုစိတ္မ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား ျမင့္မား လာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
“သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚ  အမ်ိဳးသား လႊတ္္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပန္လည္ ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment