Monday, May 30, 2016

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာႏွင့္ သားငါးထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြင္းဆင္းေဆြးေႏြး


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃၀
လယ္ယာက႑ႏွင့္ သားငါးက႑တို႔မွ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံပိုလၽွံ ေရးသာမက အာဟာရျပည့္ဝေသာ စားေသာက္မႈစနစ္သစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ က႑ႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ ေစ်းကြက္ဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ က႑ေပါင္းစုံမွ တစ္ၿပိဳင္တည္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေရးတို႔အတြက္ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာႏွင့္ သားငါး ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္စဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူသည္ ေမလ(၂၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ေျမာင္း ႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန႐ုံး ဇင္းေဘာင္ရိပ္သာခန္းမ၌ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေပးေျမာင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီး ေရလာေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရတံခါးမ်ားႏွင့္ ေရေဘးကာကြယ္ေရး တာတမံမ်ားအား မိုးမက်မီ ျပဳျပင္မႈမ်ားၿပီးစီးေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက ေဒသအတြက္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံး အေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စီမံခ်က္ကာလအတြက္ သာမက ေနာင္ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ပါ ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ တြန္းအား တစ္ခုအျဖစ္ ခံယူေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
ထိုမွတဆင့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ သကံဝေက်း႐ြာ ေတာင္သူပညာေပးစခန္း၌ ေဒသေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံၿပီး လယ္ယာႏွင့္သားငါးထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက လယ္ယာက႑လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ၌ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္  မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အဓိကသီးႏွံ ျဖစ္ေသာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရသကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုရံပုံေငြ မူေဘာင္အတြင္းမွလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အျခားသီးႏွံမ်ား အတြက္စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ေရးကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆလ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္ အပိုင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ေရးသာမက နည္းပညာပံ့ပိုး ေရး၊ ေဒသ ေရ ေျမ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သီးႏွံပုံစံမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး စက္ကရိယာမ်ားကို ေတာင္သူတိုင္း လက္လွမ္းတမီ သုံးစြဲႏိုင္ေရး၊ စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး၊ ထြက္ကုန္မ်ားကို စားသုံးသူေစ်းကြက္အေရာက္ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အပါအဝင္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေပးၾကေစလိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။  

No comments:

Post a Comment