Monday, May 30, 2016

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၃၅ ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃၀
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဒီေရေတာမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳက ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား ပင္လယ္ကမ္း ေျခေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့့္ ေဂဟစနစ္မ်ား မပ်က္သုန္းေစေရးအတြက္ ဒီေရေတာမ်ားဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနမ်ဳိးထက္၏ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ မဲစာရင္မ်ား မွားယြင္းေနမႈအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၌ မဲစာရင္း မွန္ကန္ႏိုင္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကိုသိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးလွတင့္က ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ျပဳစုခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားအေျခခံ၍ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး ပိုမိုျပည့္စုံတိက် မွန္ကန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ မံစီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခ်င္းေဖလင္း၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ မံစီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ တြင္း က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၊ ေက်းရြာေျမမ်ားအား သစ္ေတာဧရိယာမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ လူဦးေရတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ရွိမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္မရွိသည္တို႔ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း(၁၁)ခု၊ ဧရိယာ ၁သိန္းေက်ာ္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ(၉)ခု၊ ဧရိယာ ၃ သိန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္း သစ္ေတာေျမ ေလးသိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး  နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိ သျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ သစ္ေတာေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္မႈ စာရင္းအား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရာအားလုံးတြင္ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။
မံစီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စာရင္းေကာက္ယူရရွိသည့္ လုံဂ်ာႀကိဳး၀ိုင္း၏ တစိတ္တ ေဒသျဖစ္ေသာ ေကာင္ရာရပ္ကြက္ေျမ (၂ ဒသမ ၇၁) ဧက၊ ျပင္ဦးလြင္ရပ္ကြက္ေျမ (၇ ဒသမ ၁၅)ဧကႏွင့္ သာသနာ / အမ်ားပိုင္ေျမ (၁၈ ဒသမ ၀၄) ဧက စုစုေပါင္း (၂၇ ဒသမ ၉)ဧကအား သစ္ေတာ္ေျမမွ ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ပါက ဌာနစုံပါ၀င္ေသာ စုေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူ၍ ႀကိဳး၀ိုင္း /ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအတြင္း  ႏွစ္အတန္ၾကာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္၊ ရြာေျမ၊ သာသနာ/ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားအား သစ္ေတာေျမ အျဖစ္မွ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ပယ္ဖ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္၏ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ မိုးပြင့္စီမံခ်က္မ်ားအတိုင္း ျမန္ဆန္စြာ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားအတိုင္း သက္သာေသာစရိတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေပၚ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ၊ ရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္(၉)ၿမိဳ႕နယ္၌ (NRC)၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚမႈအရလည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာအေရာက္လုပ္ငန္းမ်ား အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း (၂၃၀၀)စုႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား (၉၆၇၈) ဦးအား ေဆာင္ရြက္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။ 

No comments:

Post a Comment