Thursday, April 28, 2016

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၈/၂ဝ၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၆၊ ပုဒ္မခဲြ(က)၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခဲြ(စ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖဲြ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၄ တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ''ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖဲြ႕'' ကုိ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္-

( ၁ ) ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း ဥကၠ႒
( ၂ ) ဦးဝင္းေမာ္ အဖဲြ႕ဝင္
( ၃ ) ဦးသန္းထြန္း အဖဲြ႕ဝင္
( ၄ ) ေဒါက္တာဦးပြား အဖဲြ႕ဝင္
( ၅ ) ဦးေစာဗယ္လင္တုိင္း အဖဲြ႕ဝင္

(ပုံ) ထင္ေက်ာ္ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

No comments:

Post a Comment