Friday, April 29, 2016

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ထုတ္ေဝျခင္း ႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးေနမႈအေျခအေန

 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းနည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီစိစစ္၍ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ (၄-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ မွ (၂၂-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ထိ လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားလာသည့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အသစ္ေလၽွာက္ ထားသူ (၁) ဦး၊ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အသစ္ေလၽွာက္ထားသူ ဂ်ာနယ္ (၃) ဦး၊ မဂၢဇင္း (၄) ဦး ႏွင့္ အေထြေထြ (၃) ဦး ၊ ေပါင္း (၁၀) ဦးႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္းအသစ္ေလၽွာက္ ထားသူ (၁) ဦးတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းသည့္ (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက္မွ စ၍ ယေန႔အထိ ပုံႏွိပ္ျခင္း လုပ္ငန္း (၁၃၃၆) ဦး၊ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း (၁၇၈၃) ဦး ႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္း ( ၃၂ ) ဦး၊ စုစုေပါင္း ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္သတင္းေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္း(၃၁၅၁) ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
ပုံႏွိပ္သက္တမ္းတိုး ေလၽွာက္ထားသူ(၁)ဦး ႏွင့္ မဂၢဇင္းအသစ္ေလၽွာက္ထားသူ (၁)ဦး တို႔အား အခ်က္ အလက္ မ်ားစိစစ္ေဆာင္႐ြက္ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Post a Comment