Saturday, June 28, 2014

ဆရာဝန္ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ (ဆမ) ထုတ္ေပးေရး မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ မွတ္ပုံတင္ (သခ)ထုတ္ေပးေရး မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္အစုိးရ
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန
ဆရာဝန္ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ (ဆမ) ထုတ္ေပးေရး မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ မွတ္ပုံတင္ (သခ)ထုတ္ေပးေရး မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။         က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိေဆးတကၠသိုလ္(၂)၊ ရန္ကုန္တြင္ ဆရာဝန္ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ (ဆမ) ထုတ္ေပးေရး မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠ သိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆုိင္ရာဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္(သခ) ထုတ္ေပးေရးမြမ္းမံ သင္တန္းကုိ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ထိ မတုိင္မီဘြဲ႕ လက္မွတ္ ရရွိထားၿပီး ဆရာဝန္ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္(ဆမ)/ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ မွတ္ပုံတင္ (သခ) မရရွိ ေသးသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လုပ္သက္(၁)ႏွစ္ မျပည့္ဘဲ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္း ခံရသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) (၁)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ (၃)ႏွစ္ကာလေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ဆရာဝန္မ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။
၂။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ - ၂၃-၇-၂ဝ၁၄
၃။ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ေနရာ - ေဆးတကၠသုိလ္(၂)၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္
၄။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးသိပၸံပညာ ဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)ေနျပည္ေတာ္၊ ေဆးတကၠသုိလ္ (၂)၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္မ်ားတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။
စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ဖုန္းနံပါတ္-ဝ၆၇-၄၁၁၂၃၇(ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန)
 ဝ၁-၉၆၉၉၈၅၂(ေဆးတကၠသုိလ္(၂)။ရန္ကုန္)
ဝ၁-၅၇၁၂၇၃(သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္၊ရန္ကုန္)

 ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန

No comments:

Post a Comment